2021 Slutrapport RDA

Sammanfattning av Gotlands RDA 2015 - 2021

Agendan antogs av Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland den 15 juni 2015.

Syftet med Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) var att skapa en strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
 
I agendan presenterades 30 insatsområden med 76 konkreta delmål inom 7 strategiska områden.
 
Av dessa har totalt 57 (75%) slutförts
                        inom 10 (13%) områden pågår arbetet
                            för  5 (6,5%) områden har arbetet ännu ej påbörjats
                                   2 delmål har utgått för de saknar aktualitet idag.
 
För att anpassa agendan till utvecklingen har 2 områden har lagts till och planeras slutförda 2022.
 
Det är värt att notera att det mer omfattande området e-hälsa hade satt sin målbild till 2030 och det är här vi finner 3 av de pågående och 3 av de ännu ej påbörjade områdena.
 
Gotlands RDA satsningar
Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) fastställdes den 15 juni 2015 av Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland. - Syftet med agendan var att skapa en strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället.
 
I agendan presenterades 30 insatsområden med 76 konkreta delmål inom 7 strategiska områden framtagna av sju arbetsgrupper, med representanter för Länsstyrelsen, Regionen näringslivet, akademi, frivilligorganisationer och föreningar. 
Samtliga grupper har haft samma horisontella mål: att utvecklingen skall bidra till bättre jämställdhet, jämlikhet och mångfald, miljömässig- och social hållbarhet.
Inga riktade investeringar har funnits i projektet utan de projektansvariga har sökt finansiering från externa program och digitaliserings stöd som kommit under de här åren i kombination med verksamhetsutveckling inom rambudgeten.
 
Uppföljning och utvärdering
Någon organisering uppföljning av de Regionala Digitala Agendorna kom aldrig igång från vare sig EU- eller nationellt håll. RDA satsningar gled tidigt över på riktade satsningar på digitalisering.
 
De projekt som bedrivits på Gotland har över tid följts upp och redovisats inom RDAs styrgrupp, men främst inom berörda förvaltningar och nämnder där projekten drivits / finansierats. Större projekt har även presenterats för Regionstyrelsen och Regionfullmäktig (t ex Disa projektet).
 
Nationell jämförelse
I många fall har ansvariga för RDA projekt också varit sina regioners bredbands- och/eller digitaliserings koordinatorer. Inom dessa nätverk har man då och då gjort jämförelser.
 
Gotland som har haft en agenda som redan från start var lite unikt med en tydlig handlingsplan har också haft lättare att bedöma om resultat uppnås eller inte. Som region-kommun och i samverkan med Länsstyrelsen på Gotland har vi också haft en helt annan rådighet över utvecklingen på kommunal- och regional nivå.
 
Sammanfattningsvis
Vid jämförelser regioner emellan ligger Gotland bra till bland landets kommuner när det gäller digitalisering i samhället och intresset för att använda digitala tjänster hos allmänhet och företag.
 
-------------------------------------------------
Kontakta oss gärna för frågor eller synpunkter.
Koordinatorer för genomförande av agendan:
 
Anne Mousa Ståhl, Region Gotland
0722 - 273333   anne.stahl-mousa@gotland.se
Gunilla Lexell, Länsstyrelsen Gotland

-------------------------------------------------

 

Digitala Tjänster på Gotland

Länsstyrelsen på Gotland utbud av digitala tjänster och e-blanketter hittar du här.

Region Gotland utbud av digitala tjänster och e-blanketter hittar du på här.

NYTT:

Nu kan du även göra din bygglovsansökan digitalt.

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se