Regional Digital Agenda - Gotland

Hur kan IT bidra till samhällsutvecklingen på ön?

Den regionala digitala agendan är en handlingsplan som ska skapa nya digitala möjligheter för alla som bor och verkar på Gotland.
Syftet med agendan är att skapa en strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter.


Gotlands regionala digitala agenda kommer att vara ett levande dokument som ska förverkligas under 2015-2020.  

Agendan antogs av Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland den 15 juni 2015.

Kort rapport:

2016-2017: 34 områden är avklarade varav tre utvecklats med en fas II.

Av de genomförda projektets är 4 avslutade för att de blev överspelade. 6 av delprojekt är av sådan art att de kommer att utvecklas även sedan de slutförts - men inte nödvändigtvis med Länsstyrelsen eller Regionen som deltagare. 

Ytterligare 10 områden har tillkommit där 8 delområden genomförts var av ett kan fortsätta att utvecklas.
 
Även vid en nationell jämförelse ligger Gotland just nu bra till blad landets kommuner när det gäller digitalisering.

(Se hela rapporten längre ner på sidan).

 

2015-2016: 21 av de ursprungliga  76 delmålen genomförts. Utöver detta hade 8 delmål tillkommit.

-------------------------------------------------

Kontakta oss gärna för frågor eller synpunkter.
Koordinatorer för genomförande av agendan:
 
Anne Mousa Ståhl, Region Gotland
0722 - 273333   anne.stahl-mousa@gotland.se
Gunilla Lexell, Länsstyrelsen Gotland

-------------------------------------------------

 

2017-09-21

Lägesrapport - Gotland Regional Digital Agenda (RDA)

Bakgrund
Gotlands Regionala Digitala Agenda antogs 15 juni 2015 av Länsstyrelsen och Region Gotland.
 
Agenda omfattar 30 insatsområden uppdelat på 7 ämnesområden och med 76 konkreta delmål som skall uppnås till 2020.
 
Sju grupper hade, i samverkan med Länsstyrelsen, Region Gotland, organisationer, näringsliv, universitetet och frivilligorganisationer arbetat fram innehållet i agendan. Varje grupp hade en delprojektledare var av de flesta idag är delprojektledare för respektive område. 
 
Idag koordineras genomförandet av agendan av två representanter från Länsstyrelsen respektive Regionen. Projektet har en operativ styrgrupp och RegSam fungerar som styrelse för arbetet.
 
Siffror om nuläget - två år in i projektet
Ursprungligen hade vi 76 delmål. 34 områden är avklarade varav tre utvecklats med en fas II. 
Totalt är ca 45 % är genomfört. Av de genomförda projektets är 4 avslutade för att de blev överspelade.
6 av projekten är av sådan art att de kommer att utvecklas även sedan de slutförts - inte nödvändigtvis med Länsstyrelsen eller Regionen som deltagare. 
 
Ytterligare 10 områden har tillkommit där 8 delområden genomförts var av ett kan fortsätta att utvecklas.
 
Viktigaste punkterna för den framtida digitaliseringen
  • Bredbandsstrategins satsning är genomförd - Gotland är fibrerat inklusive Visby som inte ingick i projektet. Hög anslutningsgrad ca 80-99 % av de fastboende och 55-99 % av fritidsboende anslutna (lägst i Visby utanför ringmuren). Andelen äldre som anslutit sig är hög. Detta lägger sammantaget en god grund för digitalisering av samhällstjänster.
  • En e-tjänsteplattform är på plats.
  • Projekt Digital samhällsbyggnad 2018-2020 utgår från byggnadsnämnden men dess genomförande öppnar vägen för digital förvaltning även för andra förvaltningar. Går ansökan till Tillväxtverket - igenom och projektet genomförs kommer RG ha tagit ett mycket stort steg mot att vara en digital Region 2020.
  • Digitalt stödd samhällsplanering och digitalt stödd utbildning har redan med stor framgång genomfört stora delar av sina planerade områden. 
  • Inom området e-hälsa har omsorgen tagit fram nya digitala tjänster som har implementerats.; ytterligare är på gång. Inom hälso- och sjukvården  pågår införanden som inte är slutförda.
  • Näringslivet, UUCG och RAÄ arbetar aktivt med digitaliseringen på Gotland.
 
Gotland jämfört med riket
Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) har tagit fram en benchmarking tjänst, eBlomlådan. 
Blomlådan är ett verktyg för att skapa överblick och underlag för kommunens arbete med digital service och verksamhetsutveckling. 
Syftet med eBlomlådan är att stödja och driva på en utveckling. Verktyget också erbjuder möjlighet att jämföra utvecklingen mellan olika kommuner och vill bidra till ökat erfarenhetsutbyte mellan verksamheter. Årets enkät var besvarad av 54 kommuner.
 
Områdena man tittar på är: Äldre & personer i behov av vård, Barn och elever, Företagare, Boende och trafikanter, Kultur och fritid, Allmänheten, Ledningen och Tekniska förutsättningar.
 
eBlomlådan motsvarar inte riktigt vår RDA men kan ändå ses som en indikator på hur vi ligger till. 
Dess svaghet är att den inte mäter i vilken utsträckning e-tjänsterna används och om de är integrerade med verksamhetssystem. eBlomlådan har också, jämfört med vår RDA, ett begränsat antal områden.
 
För Gotlands del är det intressant att notera att vi har de tekniska förutsättningarna samt att ledningsnivån bedöms ha arbetssätt och metoder för att driva en digital utveckling.
 
Jämfört med andra kommuner har vi en del kvar att göra när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för äldre och personer i behov av vård. 
Vi har kommit relativt långt när det gäller insatser för företagare. Gotland ligger också mycket bra till när man ser på området barn och elever.
 
Intressant är att vi även ligger väl till när det gäller boende och trafikanter men också när det gäller kultur och fritid.
 
När det gäller allmänhetens möjligheter att digitalt interagera med kommunen ligger vi ungefär i mittfältet av de deltagande kommunerna.
 
Sammanfattningsvis ligger Gotland just nu bra till blad landets kommuner när det gäller digitalisering.

Digitala Tjänster på Gotland

Länsstyrelsen på Gotland utbud av digitala tjänster och e-blanketter hittar du här.

Region Gotland utbud av digitala tjänster och e-blanketter hittar du på här.

NYTT:

Nu kan du även göra din bygglovsansökan digitalt.

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se