Digitalt stött företagande

Slutrapport

Locka IT-kompetens till ön

Digitalisering i en eller annan form är viktig för dagens företag. 
Insatser för att utveckla och använda digitala lösningar kan bidra till tillväxt, expansion och ökad attraktionskraft för näringslivet och Gotland för att locka IT-kompetens till ön.
Digitaliseringen kan också bidra till att utveckla nya produkter och tjänster, effektivisera produktion, att nå nya marknader.
 
En rad insatser har slutförts på samtliga delmål för insatsområdet digitalt stött företagande. 

Ökad generell IT-kompetens hos företagen

En central utgångspunkt var att få till utbildningsinsatser, anpassade till företagens behov, för att öka den generell IT-kompetens. 
 
Projektet ERDA (Effektiv Regional Digital Agenda) i samverkan mellan RG:s Digitalise-ringskoordinator, institutioner på UUCG, företagare, SPG (Sience Park Gotland) och Nätverket för IT-kompetens.  
Forskning med studenter hade individuella möten kring företaget och digitala möjligheter med producenter av snus, whisky, vin, öl, mjölk (med lev till lokala butiker). 
I nästa steg sammanförs företagarna i grupper för utbildnings och utvecklingsinsatser. 
 
Ett AI/IoT Lab etablerades på universitetet där forskare och jordbrukare kan samverka kring teknisk utveckling. Projektet stöddes av Tillväxtverkets Digitaliserings-koordinatorsatsning och har gett en bra modell för fortsatt arbete framåt med nya branscher.
 
Universitets insatser ska inte underskattas för flera av satsningarna. När den digitala agen-dan togs fram var Universitet den enda större aktören på Gotland som inte hade möjlighet att delta fullt ut. Under åren som gått har UUCG tagit en allt mer aktiv del i delprojekten vilket höjt kvaliteten på insatserna.

Gotland är en kreativ miljö

För ett långsiktigt, ständigt pågående digitalt utvecklingsklimat har arenor och event skap-ats för att locka både gotländska och fastländska företag att satsa på Gotland.
 
Gotland Tech meet-up
Digital Innovation Gotland -UUCG
Nätverket för IT-kompetens där bl.a. RG, RAÄ och Skatteverket deltar
Innovationsmiljö Gotland – Science Park Gotland (SPG)
Gotlands e-handelsnätverk. Exempel: Made by Gotland. 
 
När det gäller insatser för virtuellt byggande så har det främsta stödet kommit från satsningar inom ramen för digital samhällsplanering och Disa projektet tagit fram 3D mo-deller.

Insatser i framtiden

Ett återkommande tema för flera av delprojekten i rapporten är att en insats här och nu måste följas upp med nya i framtiden. 
 
Den digitala utvecklingen går snabbt och nya kunskaper måste ständigt inhämtas för att kunna bibehålla och utveckla företagens marknadspositioner.
 
Många av våra företag är små med begränsade resurser att avsätta tid för utbildning. ERDA projektet visade att en behovsanpassad utbildning ökar intresset hos den enskilde företagaren att delta.
 
Det är värdefullt om Universitetet och SPG även i framtiden är centrala parter när det insatser för företagens utveckling och vidareutbildning.

Målbilden

Öka kunskapen och möjligheter till:

  • distansarbete
  • nya typer av företag
  • nya tjänster
  • nå nya marknader

Delprojektledare

Johan Gråberg

Enheten för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen

Telefon 010 - 22 39 227
johan.graberg@lansstyrelsen.se

Anne Ståhl-Mousa

Koordinator Bredband, Digitalisering och Regional Digital Agenda, Region Gotland

Telefon 0722 - 273333
anne.stahl-mousa@gotland.se

mailto:lummelunda@me.com

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se