e-tjänster

Framtiden levererar effektiva digitala lösningar

Region Gotland har just tagit fram ett förslag till e-tjänsteplan för att effektivt kunna leverera digitala tjänster till individer och organisationer.

Även andra offentliga verksamheter på Gotland skapar nya e-tjänster. Som exempel kan nämnas att en samlad app för besökare och boende på gotland håller på att tas fram.

Ett antal e-tjänster driftsätts under perioden.

September 2017

Kort lägesrapport i delprojekten

En e-tjänsteplattform är nu på plats. Därmed är ett viktigt steg taget för fortsatt digitalisering av regionens verksamhet.

Sammanfattning av område e-tjänster

Öppna data har börjat publiceras

2.1.1

Öppna data

Principbeslut om Öppna data

2.1.2

Öppna data

 

Öppna data definierade och publicerade enligt principbeslut

2.1.3

Öppna data

 

 Systemet är infört och har börjat användas

2.2.1

Mina meddelanden

 

Systemet är infört för minst fem meddelanden per organisation

2.2.2

Mina meddelanden

 

Principdokument skapas

2.3.1

Digital medborgardialog

 

Minst två tjänster har tagits fram inom området Digital medborgardialog

2.3.2

Digital medborgardialog

 

Medborgardialogtjänster används av samtliga nämnder

2.3.3

Digital medborgardialog

 

e-tjänsteplattformen upphandlad och installerad

2.4.1

e-tjänsteplattform driftsätts hos RG

e-tjänsteplattformen driftsatt för de vanligaste "tjänsterna"

2.4.2

e-tjänsteplattform driftsätts hos RG

 

e-tjänsteplattformen driftsatt för 90 % av "tjänsterna"

2.4.3

e-tjänsteplattform driftsätts hos RG

 

Systemet är infört för hela befolkningen - och har börjat användas

2.5.1

System för samåkning och kollektivtrafikinfo 

Överspelat - produkten ej intressant för än det finns en App

 

Gula fält hänvisar till delprojektets rubrik i Gotlands Regionala Digitala Agenda.

Gröna fält är avklarade.

 

Utvecklingsområden

  • Vilka typer av av e-tjänster skulle du gärna se att andra utvecklade?
  • Vilka typer av e-tjänster skulle du själv vilja utveckla?
  • Vad krävs för att utveckla e-tjänster?
  • Vilka e-tjänster finns idag?

Delprojektledare

Hans Lyttkens
IT-strateg Regionstyrelseförvaltningen Region Gotland

Telefon 0498 - 26 81 00
hans.lyttkens@gotland.se

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se