e-tjänster

Slutrapport

E-tjänster erbjuds och hanteras via digitala lösningar avsedda att leda till snabbare och bättre tjänster samtidigt som resursåtgången för administration kan minskas. 
Huvudmålet var att huvuddelen av invånarnas kommunikation med offentlig förvaltning skulle vara digital 2020.
 
Fokus har varit e-tjänster inom Region Gotland med viss samverkan med Länsstyrelsen. Eftersom det är stora organisationer med många system har det varit en utmaning att slut-föra alla delmål. Av områdets 12 delmål har 6 slutförts, 3 påbörjats, 2 väntar på att komma i gång och testats för att sedan utgå. 
 
Coronapandemin har bidragit till att sätta ljus på betydelsen av digitala tjänster. Gotland har haft goda förutsättningar att möte pandemins utmaningar tack vare en god infrastruktur men, inte minst tack vare att många delar av offentlig och privat verksamhet hade kommit en bit på digitaliseringens väg redan före pandemin. 

Öppna data

Öppna data är ett område där inte minst offentlig verksamhet kan bidra till att stödja den digitala utvecklingen. 
Öppna data är information som är tillgänglig för alla och publiceras i ett standardformat så informationen blir enkel att hantera. 
Tekniken är idag på plats och data har börjat publiceras och mer tillkommer efter hand. 

Mina meddelanden

När delprojekten började var det mindre vanligt att allmänheten hade tillgång till direkt information från myndigheter i digital form.
Systemet var infört 2018 och antalet tjänster ökar successivt.

Digital medborgardialog

Med en digital medborgardialog avses en plattform som stärker den lokala demokratin. Olika intressenter i samhället kan nå Regions Gotlands förtroendevalda digitalt för att öka öppenheten i samhället. E-tjänste plattformen ingår i RG:s digitaliseringsstrategi och finns på plats och en rad tjänster är implementerade och fler är på väg. 

Ett gotländskt system för samåkning och kollektivtrafikinformation – Lades ner

Under perioden har system för samåkning och kollektivtrafikinfo testats men inte fallit väl ut varför projektet avslutades. Systemet testades mot Regionens bil pool, för bokning av Regionens tjänstecyklar och bokning av samåkning (bl.a. till ungdomsträning inom oriente-ring) under arbetsdagen där även bussarnas tidtabeller kompletterade informationen.
 
De system som fanns upplevdes som tungrott eftersom alla data, utom kollektivtrafikens tidtabell, var tvungen att matas in manuellt. Det finns idag en rad kommersiella appar att tillgå om grupper inom regionen eller bland allmänheten skulle vilja komma i gång med dessa tjänster.

Insatser i framtiden

Många av systemen finns idag på plats och huvuddelen av arbetet framåt är att fylla på data inom de olika områden.
 
Pandemin har också bidragit till en snabb inlärningskurva hos företagen och allmänhet vilket ställer ökade krav på digitaliseringen i framtiden.

Utvecklingsområden

  • Vilka typer av av e-tjänster skulle du gärna se att andra utvecklade?
  • Vilka typer av e-tjänster skulle du själv vilja utveckla?
  • Vad krävs för att utveckla e-tjänster?
  • Vilka e-tjänster finns idag?

Delprojektledare

Hans Lyttkens
IT-strateg Regionstyrelseförvaltningen Region Gotland

Telefon 0498 - 26 81 00
hans.lyttkens@gotland.se

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se