Bredband

Slutrapport

Gotland är fibrerat inklusive Visby som inte ingick i projektet.

Gotlands fibersatsning vann European Broadband Awards 2017.

För den samhälleliga utvecklingen krävs att fiber- och mobilnät klarar kraven från användare och leverantörer. 
Fiber- och mobila nät på Gotland ska vara redundanta och robusta och allmänt tillgängliga så att de kan bära dagens och morgondagens digitala tjänster. 

Gotlands fiberutbyggnad nådde full ö-täckning 2016

Gotlands fibernät stod klart 2016 med drygt 90% av fast boende och över 60% av de fritidsboendefastigheterna anslutna. Antalet har sedan dess successivt ökat. 

Kraftig satsning på mobilnätet 4G och 5G

Gotland fått kraftiga förstärkningar i sitt mobilnät. Mobilaktörerna satsar stort på Gotland. Det nya 5G nätet börjar rullas ut 2022. 
 
Parallellt förstärker Telia 4G nätet för att bära det Fasta Mobila Nätet (FWA).
 
Till 2025 beräknar Telia att 2G och 3G nätet är avvecklat och att den befintliga trafiken överförs i det förstärkta 4G nätet.
 
Även under pågående arbete kommer det vara möjligt att ringa larmnumret 112, så länge det finns någon annan operatör som har täckning i området.

Kopparavveckling

Avvecklingen av kopparnätet fortgår. Under mitten av 2021 är 12 av ursprungliga 81 stationer kvar, de flesta med endast ett fåtal användare. Ersättning erbjuds i form av fiber eller Fast Mobil anslutning FWA, https://www.telia.se/privat/om/5g/natmodernisering.

Redundansen och robustheten

Redundansen (alternativa vägar) och robustheten (stabilt nät) förbättras löpande. 
 
IP Only driver projektet Aurora eller ”digitala E4an som ska binda samman Berlin med Haparanda – via Danmark, Öland, Gotland och Stockholm vilket bl.a. innebär fler sjökablar, klart 2022. 
 
IP Only bygger även ut till icke anslutna fastigheter och fått bidrag genom bredbandspengarna från PTS 2021 vilket innebära fler anslutna fastigheter och fler redundanta fibervägar. 
 
Telia förstärker 4G nättet och bygger ut 5G nätet vilket ger förstärkt robusthet i form av ytterligare fibersträckor. 
 
PTS gav GEAB reservkraftaggregat som GEAB anpassat för fiberanvändningen. Föreningar som har mycket elavbrott hyr utrusningen av GEAB. 
 
PTS och MSB driver ett omfattande robusthetsarbete i Sverige finansierat av PTS. Gotland är idag pilot för yttäckande mobiltäckning med 10 dygns drifttid. 
Ett parallellt pilotprojekt utvecklar system för regional autonomi (om Gotland blir avskuren skall vi kunna nå varandra inom ön) som man räknar med att implementera på Gotland när det är klart.

Paraplyorganisation för sockenfiberföreningar

Fibernät Gotland organiserar idag 34 av de kvarvarande 45 sockenfiberföreningarna (ursprungligen 47 föreningar). 
Föreningarna har ofta svårt att hitta nya styrelsemedlemmar, och allt fler söker samverkan med varandra bl.a. inför upphandlingen av nytt avtal. 
Marknadsaktörerna är också aktiva för att försöka värva fiberföreningarnas nät.

Bredband 3.0 – Tillkom 2019

Med ett fullt utbyggt fibenät öppnade sig 2019 möjligheten att utvidga det strategiska området Bredband med kompletterande nät som efterfrågades.
 
Kameranät för polisen finns sedan 2020. Polisen kan själva slå på detta nät vid större event som Almedalen. 
 
LoRa kommunikation för IoT / AI (sakernas internet och artificiell intelligens). 
GEAB har etablerat ett ö-täckande nät för LoRa kommunikation. 
Netmore AB (en mobil och LoRa nätaktör) har under 2021 påbörjat utbyggnaden av yt-terligare ett ö-täckande LoRa nät. Detta kompletterar och förstärker kapaciteten i GEAB:s nät. 
 
Fria WiFi nätet finansieras av marknadsaktören en IP Only vad avser fasta nätinstallationer i Visby, inkl. Almedalen och drift under 3 års tid från 2022.

Insatser i framtiden

Digitalisering förutsätter en basinfrastruktur som kan bära dagens och framtidens kommunikation. Gotlands fiberinfrastruktur utgör en bra utgångspunkt men måste successivt kompletteras med så väl fiber, fastlandskablar, mobila system, satellitkommunikation och en ett ständigt pågående arbete för att hålla uppe öns redundans och robusthet i infrastrukturen.
I ett RUS perspektiv med sikte på 2040 finns tre medskick till framtiden:
 
Regional autonomi 
Säkerställ Gotlands tillgänglighet till redundant och robust digital infrastruktur genom att fortsätta att bearbeta myndigheterna för att de skall vilja satsa på autonomt regionalt nät. 
PTS & MSB sätter nivåerna. Regeringen och försvaret driver på. Operativt kommer lösningen sitta hos de stora marknadsaktörerna. Nyckel blir det förstärkta mobila näten 4G och nya 5G nätt.
 
Digital teknik MÅSTE ligga före annan utveckling. Målet för denna satsning är att det är på plats ca 2023.
 
Gotland måste locka till sig framtidens pilotprojekt 
Bibehålla ett gott samarbetsklimat med marknadsaktörerna så att de vill satsa på utbygg-nad på Gotland och driva pilot-projekt på ön. RG:s interna lovprocesser måste bli snabb-bare.
Gotland blir testplatsen för 6G.
 
Strukturomvandling i fibernätet – modernare och minst två marknadsaktörer 
Den gotländska fiberinfrastrukturen, som skapades som 47 sockenfiber nät och 3 nät ägda av marknadsaktörer måste bli fysiskt sammanbunden och fortsätta att anpassas till framtidens nya samhällskrav på robust sätt före 2030. 
 
Fiberföreningarna kommer ha svårt att bibehålla självständigheten när samhällets krav på nätägare ökar. Processen kommer sannolikt driva på uppköp av sockenfibernät. Det är i det sammanhanget viktigt att Gotland kan bibehålla minst två oberoende kommersiella marknadsaktörer. 
 

 

Målbilden

  • Slutfört fiberutbyggnaden
  • Förstärkta  mobila nät
  • Etablerat WiFi/hotspotzoner
  • Robusthet och redundans

Delprojektledare

Anne Mousa Ståhl 
Koordinator bredband och Regional Digital Agenda

Region Gotland

Telefon 0722 - 273333
anne.stahl-mousa@gotland.se

lummelunda@me.com

 

Gunilla Lexell
Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen
 
Telefon 010 - 223 92 61
gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

 

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se