Ökad IT-användning

För att uppnå ökad delaktighet är målet att en hög andel av befolkningen ska använda IT och internet. För att kunna nå detta mål måste flera aktörer i samhället samverka för att nå ut till alla.

Tre viktiga förutsättningar har varit:

 • Tillgång till lokaler, t ex bygdegårdar, med digital anslutning
 • Tillgång till datorer och läsplattor som kan lånas
 • Tillgång till organisationer/föreningar som kan anordna studiecirklar

Oktober 2017

Projekt DigIT Gotland

DigIT nyttjar våra datorer & plattor som kan lånas från Röda Korset

Läs mer under fliken till vänster om DigIT )

Bibliotekens e-medborgarvecka

Under v 41 arbetar de gotländska biblioteken extra mycket för att öka gotlänningarnas digitala delaktighet

Under hösten har Studiefrämjandet erbjudit kurser för pensionärer. Fokus har varit läsplattan och hur en sådan kan användas. En fortsättningskurs kommer i november där fokus ligger på hur man hanterar en mobil.

September 2017

Kort lägesrapport i delprojektenÄven om alla områden inom Ökad IT-användning är genomförda så är de, till sin natur, sådana att arbetet hela tiden måste fortsätta "livslånga lärandet", för att nya grupper och nya kunskaper skall kunna spridas.

Viktigast är att vi idag har de tekniska och organisatoriska förutsättningarna för att driva arbetet vidare.

Här inbjuder vi också allmänheten att höra av sig om ni önskar någon särskild insats.

Alternativa digitala kanaler för samhällsinformation utreds

4.1.1

Nya digitala kanaler för samhällsinformation

Kartläggning har genomförts

4.2.1

Fler och mer attraktiva ingångar för de som valt bort datorn

Ett antal digitala ingångar har skapats

4.2.2

Fler och mer attraktiva ingångar för de som valt bort datorn

  utvecklas vidare

Tre klassrumsuppsättningar

4.3.1

Gemensamma lokaler med enhetliga tekniklösningar

Modell för utlåning

4.3.1.1

Placeringsort datorer och modell för utlåning 

En uppkopplad lokal i varje socken

4.3.2

Gemensamma lokaler med enhetliga tekniklösningar

Digital sambandscentral i var socken

4.3.3

Erfarenheter från skogsbranden i Vänge visade att kapaciteten i Rakel inte räcker till när man även behöver bilder i realtid

Tre olika pilotprojekt är genomförda

4.4.1

Goda exempel på IT-stödda projekt för folkbildning, kulturutövning eller idrott

  utvecklas vidare

Struktur för förvaltning och utveckling

4.4.2

Goda exempel på IT-stödda projekt för folkbildning, kulturutövning eller idrott

utvecklas vidare

Digital samverkan bibliotek, SOF, privata vårdgivare samverkar för att pröva / vara med och utveckla digitala tjänster

4.4.3

Goda exempel på IT-stödda projekt för folkbildning, kulturutövning eller idrott

  utvecklas vidare

 

Gula fält hänvisar till delprojektets rubrik i Gotlands Regionala Digitala Agenda. Numreringar med vit bakgrund är delprojekt som tillkommit.

Gröna fält är avklarade.

 

Utvecklingsområden

Kultur, fritid, idrott

 • Skapa digitalt stödda aktiviteter i samlingslokalerna på landsbygden
 • Ta upp erfarenheter och idéer från sockenbor
 • Aktivera alla
 • Stötta lokala satsningar genom samarbete med Gotlands Idrottsförbund och Gotlands Bildningsförbund Skapa

Ökad IT-användning

 • Identifiera de som inte använder IT
 • Ta reda på orsaken
  Se på möjligheter att underlätta användningen
 • Ta fram förslag på lösningar

 

Delprojektledare

Gunilla Lexell
landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen

Telefon 010 - 223 92 61
gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

Anne Mousa Ståhl 
Koordinator bredband och Regional Digital Agenda
Region Gotland
 
Telefon 0722 - 273333
 

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se