Ökad IT-användning

Slutrapport

Alla på Gotland har möjlighet att tillgodogöra sig digitala samhällstjänster och kan nyttja det digitala utbudet för gemensamma upplevelser. 
 
Coronapandemin har på ett dramatiskt sätt visat betydelsen av att ha tillgång til,l och kunna använda digitala tjänster. Pandemin har också bidragit till att långt fler grupper i samhället har tagit till sig den digitala tekniken än vad våra projekt kunde göra.

Kartläggning och insatser

Projekten startade med att kartlägga olika kanaler / organisationer där riktade åtgärder kunde få bäst genomslag, till exempel pensionärsorganisationer, kyrkan, studieförbund, bibliotek och idrottsrörelsen. 
 
Genom sponsorinsatser fick vi en klassuppsättning av 15 datorer och 15 paddor, placerade på Kupan, som föreningar och organisationer kan låna för att bedriva utbildning. Ett antal utbildningar ordnades också för bland annat pensionärer. 
 
Inom ramen för fiberutbyggnaden tillkom även digitala uppkopplingar i socknarna, oftast i hembygdsgården. 
 
Idrottsrörelsen har också nyttjat datorerna för att utbilda sina frivilliga organisatörer. 

Insatser i framtiden 

Samtliga delmål har genomförts men i takt med tiden bör nya insatser göras för att inga grupper skall hamna utanför. 
En beprövad väg är att Gotland åter tar aktiv del i Digidels aktiviteter, ofta kanaliserade via bibliotek och bildningsförbund.
 

Utvecklingsområden

Kultur, fritid, idrott

  • Skapa digitalt stödda aktiviteter i samlingslokalerna på landsbygden
  • Ta upp erfarenheter och idéer från sockenbor
  • Aktivera alla
  • Stötta lokala satsningar genom samarbete med Gotlands Idrottsförbund och Gotlands Bildningsförbund Skapa

Ökad IT-användning

  • Identifiera de som inte använder IT
  • Ta reda på orsaken
    Se på möjligheter att underlätta användningen
  • Ta fram förslag på lösningar

 

Delprojektledare

Gunilla Lexell
landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen

Telefon 010 - 223 92 61
gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

Anne Mousa Ståhl 
Koordinator bredband och Regional Digital Agenda
Region Gotland
 
Telefon 0722 - 273333
 

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se