e-hälsa

Slutrapport

En strategi för att tillgodose det ökade behov framtidens vård och omsorg är att möta framtiden genom att utveckla digitala samt att digitalisera olika administrativa tjänster. 
 
För Gotland är det viktigt att fortsätta utvecklat samverkan med Stockholms läns lands-ting. 

Hemtjänsten – Målbild satt till 2030 

År 2030 kommer antalet personer i behov av vård och omsorg att vara markant större än idag. 
 
Målet är att 2030 erbjuder hemtjänsten på Gotland en god och individ anpassad omvårdnad med stöd av med digitala lösningar som ett naturligt komplement till fysiska möten.
 
En högre digitaliseringsgrad ska ge vårdpersonalen mer tid att vara hos de kunder som behöver det. Vägen dit innebär förändrade arbetssätt, kompetensutveckling av personalen samt utnyttjat digitalisering till att kombinera ny teknik och nya arbetsformer. 

Trygghetstjänster - Digital nattillsyn, trygghetslarm och nyckelgömmor

Hemtjänsten hade 2030 som målbild men har hunnit genomföra 3 av 6 delmål.
 
Först ut var den digitala nattillsynen. Det nattliga, trygghetsskapande, besöket kompletterades med en kamera som komplement till fysiska besök. Piloten som genomfördes visade att brukarna var mycket positiva. Många hade upplevt att ett nattligt besök störde deras nattsömn.  
 
Ytterligare två tjänster har införts; trygghetslarm och digitala nyckelgömmor som båda slagit väl ut.

Förenklade ansökningar i form av nya e-tjänster

Digitaliseringen öppnar möjligheten att erbjuda smidiga e-tjänster till medborgarna. Nya tjänster skall bidra till att öka delaktigheten och förenkla ansökningsprocessen och handläggning.
Hemtjänsten tagit fram 7 e-tjänster till exempel ansökan om försörjningsstöd, bistånd, bostadsanpassning, insatser LSS med flera. Se vidare på förvaltningens intranätet: https://intra.gotland.se/forvaltningar-och-grupper/grupper/forvaltningar/socialforvaltningen/digitalisering-sof.html.

Sjukvården - Öka patientens delaktighet 

Digitaliseringen öppnar möjligheten att öka patientens delaktighet och inflytande i vården.
 
Alla sjukvårdens delmål har påbörjats och framåt är det främst en fråga om att vidareutveckla tjänsterna och utöka den tillgängliga informationen.
 
Sjukvården har tillgängliggjort journalinformation för patienter, tillsammans med Region Stockholm. 
Tjänsten utvecklas hela tiden med nya informationsmängder. 
 
Ett arbete har påbörjats som omfattar införande av webbtidbok som ansluts till 1177. 
 
Digitala vård-möten där piloter pågår i form av vårdplanering i hemmet med SOF och HSF. 
 
Det finns nu också internetbaserad vård och behandling för: 
Stöd och Behandlings via 1177
Ung ångest BUP 
Flertalet av KBT-behandlingsprogram inom Primärvården 
Min Vårdplan Cancer på tre mottagningar
Behandlingsprogram för Tobaksavvänjning är på gång.
 

Insatser i framtiden 

Det råder en stor enighet bland experter som arbetar med digitalisering att de största för-ändringarna kommer att komma inom vård och omsorg. 

Utvecklingsområden

  • Inventera dagens tjänster
  • Implementera tjänster framtagna på nationell nivå
  • Utveckla lokala samhällstjänster

Delprojektledare

Fredrik Westergaard 

Utvecklingsledare SOF Försörjningsteam
0498 - 263218
Har tjänstledigt från sin anställning 
 
 
Jeanette Chressman Hoas 
Verksamhetschef, HSF Digitalisering
0498-268545
 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se