e-hälsa

År 2030 kommer antalet personer i behov av vård och omsorg att vara markant större än idag. En del av strategin för att tillgodose detta ökade behov är att utöka och utveckla digitala tjänster för vård och omsorg, samt att digitalisera olika administrativa tjänster. En annan del av strategin är att fortsätta utveckla samverkan med Stockholms läns landsting.

September 2017

Kort lägesrapport i delprojekten

Inom området e-hälsa har omsorgen tagit fram nya digitala tjänster som har implementerats.; ytterligare är på gång. Inom hälso- och sjukvården  pågår införanden som inte är slutförda.

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lanserade Journalen på nätet  i slutet av maj 2017. Läs mer och anslut dig till 1177 för att ta del av din Journal på nätet.
  • Socialförvaltningen har beslutat om att påbörja arbetet med att installera WiFi för brukare och besökare. Arbetet kommer att påbörjas på en handfull prioriterade verksamheter inom älderomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättningar.

Förstudie Hemtjänst 2030

5.1.1

Hemtjänst 2030

 

Hemtjänst 2030

5.1.2

Hemtjänst 2030

 

Digital nattillsyn

5.2.1

Trygghetstjänster

Överspelat se 5.2.3 

e-hemtjänst kartlagt

5.2.2

Trygghetstjänster

 

Minst 3 trygghetstjänster

5.2.3

Trygghetstjänster

Minst 3 e-tjänster

5.3.1

Förenklade ansökningar

 

e-tjänster med integration till SOFs verkssyst

5.3.2

Förenklade ansökningar

 

Införande av webbtidbok

5.4.1

Ökat patientinflytande i vården

 

Tillgängliggörande av journalinformation

5.4.2

Ökat patientinflytande i vården

Anslutning till Journalen via nätet är genomförd

Patientbesök via video eller webb

5.5.1

Vård på distans

 

Internetbaserad vård och behandling

5.5.2

Vård på distans

 

 

Gula fält hänvisar till delprojektets rubrik i Gotlands Regionala Digitala Agenda.

Gröna fält är avklarade.

 

 

Utvecklingsområden

  • Inventera dagens tjänster
  • Implementera tjänster framtagna på nationell nivå
  • Utveckla lokala samhällstjänster

Delprojektledare

Bo Magnusson

Verksamhetsutvecklare
RSF Kvalitet och digitalisering
Region Gotland
 
Telefon 0498-268015

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se