Digitalt stödd utbildning

Slutrapport

Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet omfattar förskola till universitet. 
Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. 
 
Målet är att gotländska elever och studenter genom en digitalt stödd undervisning, en tidsenlig utbildning utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle. 
 
Skolan har genomfört 12 av sina ursprungliga 15 delmål övriga delmål har påbörjats.
Ett delmål har utgått eftersom samverkan inom Eduroam inte är aktiv idag.
Ett delmål har lagts till: IT-säkerhet i skolan. Arbetet sker i samarbete med Regionstyrelse-förvaltningen/Kvalitet och Digitalisering.
 

Teknisk utveckling inom skolan 

Gotlands skolor, elever och lärare har idag tillgång till modern teknik på arbetsplatsen och egna datorer under studietiden. 
Moderna digitala plattformar ger kraftfulla verktyg för skolarbetet.
Infrastrukturen är utbyggd på alla enheter. Skolor, förskolor, Gymnasiet, Särskolan och vuxenutbildningen.
 
Alla klassrum har tillgång till projektor och ljud alternativt AppleTV, bildskärm och ljud.
 • Alla elever i åk 7-9 samt åk 1 och 4  har en egen Ipad och alla elever i GY1-3 har egen dator.
 • Åk 2,3,5 delar fler elever på en Ipad.
 • Alla elever i GY1-3 har egen dator.
 • Sprint och SFI-elever har en personlig Ipad som manageras via förvaltningens manageringssystem.
 • Övriga vuxenelever uppmanas använda sin privata dator och får under studietiden Office 365 installerat. 
 
Alla Ipads och datorer hanteras via förvaltningens manageringssystem.
 
Wisbygymnasiet fortsätter med MacBook Air. Detta efter en diskussion och utvärdering hos skolledningen som tycker att detta koncept är välfungerande och stabilt. 
 

Den digitalt stödda pedagogiken 

Tekniken ger möjlighet att individualisera undervisningen på nya sätt. En förutsättning är att pedagogiken utvecklas. 
 
Skolverket införde en ny nationell IT-strategi 2017 som innebar förändrade läroplaner med bland annat programmering och digital kompetens.
 
De beslutade utvecklingsinsatser som genomförts inom ramen för Gotlands RDA stämmer väl med Skolverkets förslag. Flera insatser har gjort för att utveckla digitalt kursmaterial och ett digitalt pedagogiskt nätverk.
 
Den digitalt stödda undervisningen hade kommit i gång på gymnasiet redan före Coronapandemin men har fått en skjuts framåt i och med pandemin.
 
IT-kunskap som en del av SIF-utbildningen har också erbjudits för nyanlända.

Kompetensutveckling för pedagogerna och nätverksbyggande

För Gotland medför den nya nationell IT-strategin för skolan att ännu större satsningar krävdes för att kompetensutveckla lärare. 
 
Skolan har gjort stora satsningar på kompetensutveckling inom IT-teknik för våra pedagoger. Man har genomfört Workshops med syfte att utveckla den digitalt stödda pedagogiken, den pedagogiska kompetensen och ämneskompetensen. 
 
Utbildningsinsatser har genomförts både av egna IT-pedagoger och externa pedagoger.
 

För att stärka det kollegiala lärandet finns nu:

 • En mer formell hemsida Pedagog Gotland som administreras av IT-pedagoger
 • En mer informell Facebooksida som hanteras av IT-pedagoger men ger möjligheter till alla anslutna lärare att fritt utbyta tips och råd. 
 • Pedagogiska kaféer med IT-fokus genomförs några gånger per termin.
 • Det finns utbildningskatalog att tillgå där skolan samverkar med våra leverantörer Atea och Caperio inom både Apples och Microsofts programvaror.  
 • Skolledarna har idag seminarier om det digitala ledarskapet.  
 
Skolverket kommer att presentera utbildningsmoduler.
 
Den digitalt stödda undervisningen hade kommit i gång på gymnasiet redan före Coronapandemin men har fått en skjuts framåt. IT-kunskap som en del av SIF-utbildningen har också erbjudits för nyanlända. 
 
En del av arbetet har varit att bredda samarbetet utanför skolan. Samverkan med Samhällsbyggnads förvaltningen och Riksantikvarieämbetet kring samhällsplanering har påbörjats. 

IT säkerhet i skolan

Eftersom utvecklingen ställer nya krav på IT säkerhet har detta delområde lagts till i skolans RDA.
 
En kartläggning av våra större system pågår och skolan planerar att införa den nya systemförvaltarmodellen som Region Gotland har fastslagit. 
 
PMO är infört som är det system som Barn- och elevhälsan använder tillsammans med specialpedagoger och skolledare.
I detta system hanterar vi de känsligaste uppgifterna avseende våra barn och elever. För att öka säkerheten inom PMO har det införts stark autentisering. 
 
GDPR, General Data Protection Regulation, EU:s nya dataskyddsförordning gäller fr o m maj 2018.
 
GDPR har medfört en genomgång av våra system med innehåll, förvaring och PUB (PersonUppgiftsBiträdesavtal).
Förordningen innebär i vissa fall mycket strängare krav och betydligt högre vitesbelopp mot brister.
Arbetet med att uppfylla kraven i GDPR bedrivs i samarbete med RSF/KoD.

Insatser i framtiden 

Skolan är i ständig förändring och för att förbereda nästa generation för framtidens arbetsmarknad och samhälle krävs en ständig vidareutveckling av arbetet, metoder och teknik.
 
Skolverket/regeringen har kommit med nya direktiv och planer som kommer att kräva att utvecklingsarbetet drivs vidare under de flesta delmålen.
 
Inom teknikområdet finns det också krav på att alla elever skall ha tillgång till IT-verktyg från Förskola till Vux.
 

Utvecklingsområden

 • Digitala hjälpmedel och e-läroböcker
 • Metod- och kompetensutveckling för pedagoger
 • Distansutbildning
 • Utbildning som syftar till att stärka genomförandet av RDA
 • Genom digital undervisning stödja skolor i glesbygden
 • Omfattar alla nivåer, från förskola till eftergymnasial utbildning

Delprojektledare

Rolf Andersson
IT-strateg, försörjningsansvarig, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Region Gotland

Telefon 073 - 76 58 890
rolf.andersson@gotland.se

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se