Digitalt stödd samhällsplanering

All samhällsplanering ska utgå från en kommunikation med invånare och andra intressenter. Genom att kommunikationen även sker via digitala kanaler kan samhällsplaneringen breddas och effektiviseras. Samhällsplanering baseras i stor utsträckning på kartor. Digitaliseringen fokuserar på att göra kartorna mer tillgängliga för allmänheten.

Samhällsplaneringsprocessen utvecklas genom att medborgarna ges ökad insyn och delaktighet genom IT-lösningar som stödjer en öppnare process.

Samhällsplaneringen effektiviseras genom att GIS (Geografiska InformationsSystem), som delger information utifrån kartor, nyttjas i större omfattning. Till exempel så kan naturvärdeskartan tas fram med uppemot 20 olika informationsskikt.

Samhällsplaneringen utvecklas genom att IT används i ökad utsträckning.

September 2017

Kort lägesrapport i delprojekten

Projekt Digital samhällsbyggnad 2018-2020 utgår från byggnadsnämnden men dess genomförande öppnar vägen för digital förvaltning även för andra förvaltningar.

En rad tjänster har införts bl a digital bygglovsansökan och flera digitaliserade kartor har tillkommit sedan RDA startade.

Om den nu inlämnade ansökan till Tillväxtverket går igenom och projektet genomförs kommer RG ha tagit ett mycket stort steg mot att vara en digital Region 2020.

Ökad digital informationsspridning

6.1.1

Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

 

Nya digitala samrådsprocesser

6.1.2

Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

 

Digital karttjänst för medborgardialoger

6.1.3

Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

 

Ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen

6.1.4

Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

 

Digital översiktsplan med fördjupningar

6.2.1

Förbättrad tillgänglighet

 

Digital naturvärdeskarta

6.2.2

Förbättrad tillgänglighet

Digitala kulturvärden

6.2.3

Förbättrad tillgänglighet

Digital cykelplan

6.2.4

Förbättrad tillgänglighet

Digitaliserade historiska kartor

6.2.5

Förbättrad tillgänglighet

Prioriterade teman presenteras digitalt

6.2.6

Förbättrad tillgänglighet

fas1 & fas 2 pågår

Ökad medvetenhet genom förenklad information

6.3.1

Förenklad samhällsinformation

Fler medier attraherar nya målgrupper

6.3.2

Förenklad samhällsinformation

fas1

3D-presentationer

6.3.3

Förenklad samhällsinformation

 

Digital tjänst för besöksmål

6.3.4

Förenklad samhällsinformation

fas1

Följ ditt ärende

6.3.5

Förenklad samhällsinformation

 

 

 

Gula fält hänvisar till delprojektets rubrik i Gotlands Regionala Digitala Agenda.

Gröna fält är avklarade.

 

 

Utvecklingsområden

  • Öka möjligheterna till delaktighet i samhällsplaneringen
  • Utveckling av kartstödd information, GIS

Delprojektledare

Märta Syrén
Projektledare 

Avd. Bebyggd Miljö 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland

Telefon 0498 - 26 91 81
marta.syren@gotland.se

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se