Digitalt stödd samhällsplanering

Slutrapport

All samhällsplanering ska utgå från en kommunikation med invånare och andra intressenter. Genom att kommunikationen även sker via digitala kanaler kan samhällsplaneringen breddas och effektiviseras. 
Fokus ligger på att öka tillgängligheten, förenkla informationen och effektivisera processerna, för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 
Genom att bredda deltagandet i samrådsprocesser och medborgardialoger, samt att genomföra riktade samarbeten med till exempel skolor och handikapporganisationer, ökar delaktigheten i och förståelsen för samhällsplaneringsprocessen. 
Samhällsplanering baseras i stor utsträckning på kartor. Digitaliseringen fokuserar på att göra kartorna mer tillgängliga för allmänheten.

Disa - Digital samhällsbyggnad

Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, har genom att skapa sömlös digital samhällsbyggnadsprocess gjort det enklare företagare, boende och besökare att få tillgång till information, påverka och hantera ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland.
 
Arbetet i projektet har levererat en rad digitaliserade kartor och tjänster för MBF. Målet för projektet var enklare:
 
  • Bättre service och snabbare beslut – Företagare, boende och besökare hittar, förstår och använder informationen de behöver för att planera och genomföra sitt byggprojekt.
  • Ökad transparens och tillgänglighet – Kunden kan följa och hantera sitt ärende via gotland.se
  • Hållbar samhällsutveckling – Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.
 
Arbetet delades i åtta delprojekt med målet ”en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess”.
 
Disa har utvecklat en digital process för att producera, visa och uppdatera Gotlands översiktsplan. Kvaliteten har kontrollerats och förbättras på alla fastighetsgränser inom detaljplan och alla Gotlands detaljplaner har tolkats, digitaliserats och granskats.
Webbaserade kartportaler har utvecklats och regionens geodata har rensats, strukturerats och publicerats i en ny portal för öppna data.
 
Snabbare och enklare verktyg för att ta fram 3D-modeller har utvecklats och alla pappersblanketter i samhällsbyggnadsprocessen har ersatts av e-tjänster i en ny e-tjänsteportal. En lösning för utskick till digitala brevlådor har tagits fram och alla ärenden arkiveras digitalt.

Informationsspridning

Projektet har utvärderat vägar för informationsspridning. En kommunikatör rekryterades och har bidragit till att nå ut via fler medier, inklusive att producera film https://gotland.se/disaplay
 
Projektet har även prövat digital samrådsprocess, som utmynnade i Program Klintehamn 2019 där även barnperspektivet ingick genom att skolorna var inbjudna. 

Digitaliserad kartinformation

En rad kartor digitaliserats vilka underlättar arbetet för de anställda som möjligheten att snabbt få information för allmänheten: 
 
 
Följ ditt ärende i samarbete med SKL och andra kommuner. Portalen för e-tjänster är klar. Där finns alla SBFs blanketter och majoriteten av dessa finns även som e-tjänst. En utveckling av tjänsten innebär att man även ser vad som händer framöver.

Insatser i framtiden 

Arbetet går vidare i Disa II där fler av Region Gotlands förvaltningar kommer involveras och fler system och tjänster digitaliseras.

Utvecklingsområden

  • Öka möjligheterna till delaktighet i samhällsplaneringen
  • Utveckling av kartstödd information, GIS

Delprojektledare

Märta Syrén
Projektledare 

Avd. Bebyggd Miljö 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland

Telefon 0498 - 26 91 81
marta.syren@gotland.se

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se