Framgång genom brett engagemang

För att hela Gotland ska kunna delta i den samhälleliga utvecklingen krävs ett planlagt och brett arbete med att säkra digitaliseringen. Oavsett om det handlar om företagarnas behov, elevers utveckling eller medborgarens möjligheter att bidra till den lokala samhällsdebatten, så krävs det att fiber- och mobilnät klarar kraven från användare och leverantörer.

Huvudmål
Fiber- och mobila nät på Gotland är redundanta och robusta (trafiken kan vändas, om nätet till exempel grävs av) och allmänt tillgängliga så att de kan bära dagens och morgondagens digitala tjänster.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen i samverkan med lokala fiberföreningar, marknadsaktörer och Post- och Telestyrelsen


Insatsområde 1 Hela Gotland har möjlighet att ansluta sig till fiber

Huvudmål: Fibernätet är utbyggt på hela ön.

Delmål 1)    Färdigställt fibernät på hela Gotland
Klardatum: 
2016


Insatsområde 2 Redundant och robust fibernät

Huvudmål: Sockennäten används för utbyggnad av ett redundant fibernät som ger en robusthet som bär dagens och morgondagens samhällstjänster.

Delmål 1:     Gotland är först i världen med att ha ett öppet och marknadsneutralt samhällsnät
De lokala näten är sammanbyggda till en redundant slinga (där trafiken kan vändas åt olika håll) vilket skapar en hög driftsäkerhet.
Klardatum: 2017
Förslag på finansiering: Post- och telestyrelsen, marknadens parter och invånarna

Delmål 2:     Telestationer och framtida användare av trygghetstjänster har avbrottsfri kraft (UPS).
För att överbrygga elavbrott har telestationerna avbrottsfri kraft (UPS) och användare av samhällets trygghetstjänster har UPS:er i hemmen. Genom att målen nås klaras de krav framtida digitala samhällstjänster ställer på stabilitet i elnätet.
Klardatum: 2017

Insatsområde 3 Stabilt mobilnät

Huvudmål: Det mobila nätet på Gotland har kapacitet året runt för såväl telefoni som mobilt surfande.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen tillsammans med lokala fiberföreningar och marknadsaktörerna

Delmål 1:     De lokala näten har kompletterats med hotspots och WLAN. 
Kompletteringen stärker möjligheterna att utnyttja digitala tjänster mobilt där det mobila nätet är svagt och för att göra punktinsatser vid större event eller specifika turistmål.
Klardatum: 2017
Ansvarig organisation: Marknadsaktörerna

Delmål 2:     Gotland är pilotområde i Sverige för framtida mobila satsningar.
Klardatum:
 2020

Insatsområde 4  ”Samverkansparaply” för fiberaktörer

Huvudmål: Det finns ett samverkansparaply för samverkan som ansvarar för övervakning, drift, underhåll och utveckling av Gotlands fibernät. Samverkansparaplyet omfattar samtliga aktörer som driver fibernät på Gotland.
Klardatum: 2015

Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland och Länsstyrelsen, bredbandsansvariga hos respektive organisation, tillsammans med lokala fiberföreningar och marknadsaktörerna


Insatsområde 5 e-tjänsteplattform driftsätts hos Region Gotland

Huvudmål: Att skapa förutsättningar för en helhet där den digitala kommunikationen från intressentens perspektiv enkelt och lätthanterligt samlas på en plats.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, ledningskontoret/IT-strateg.

Delmål 1)    e-tjänsteplattformen upphandlad och installerad
Plattformen ska kunna hantera kommunikation via olika digitala kanaler. Plattformen ska vidare vara möjlig att effektivt koppla ihop med befintliga och framtida verksamhetssystem inom regionen. Genom sammankoppling med Region Gotlands diariesystem kan t ex intressenterna få information om aktuell ställning i ärenden som de är berörda av. En utgångspunkt är att så långt möjligt prioritera öppna gränssnitt och öppen källkod.
Klardatum: 2016

Delmål 2)    e-tjänsteplattformen driftsatt för de vanligaste tjänsterna
Klardatum:
 2018

Delmål 3)    e-tjänsteplattformen driftsatt för 90 % av tjänsterna
Klardatum
: 2020


Insatsområde 6 System för samåkning och kollektivtrafikinformation driftsätts för hela Gotlands befolkning

Huvudmål: Att införa ett system som möjliggör för invånarna att hitta bra lösningar för resor. Det kan handla om såväl samåkningsforum som god information om vilken kollektivtrafik som kan användas. Syftet är att ge invånarna ökad service samtidigt som miljöbelastningen från trafiken minskas. Samordning ska ske mellan detta insatsområde och Öppna Data-arbetet.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, IT-strateg och miljöstrateg, Arbetsgrupp där landsbygdsföreträdare ingår.

 

Delmål 1)    Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum
: 2015

 

 

 

Gotland ligger långt framme i att sprida fibernnätet hela vägen till de enskilda invånarna. Framgången ligger i den stora delaktigheten från invånarna genom sockengrupperna.

Den framtida bredbandsstrategin inkluderas i den Regionala Digitala Agendan och omfattar:

 

 • Slutförande av fiberutbyggnaden där gotlänningarna under perioden givits möjlighet att ansluta till fiber i bostaden eller fritidshuset.
 • Möjligheterna att förbättra mobiltäckningen, inplacering av hotspots/WLAN, 
 • Förbättrad redundans och robusthet (signalen kan gå mer än en väg) i fibernätet för ett tryggt nyttjande av digitala tjänster.

 

Gruppen Bredband har samlat representanter för de lokala marknadsaktörerna, Telia/Skanova, ElTele, IP-Ony/Gotland Fiber, BRS Networks, Telenor/Bredbandsbolaget (som ej deltagit på plats), GEAB, Fibernät Gotland, intresserade från fiberföreningar på ön, Länsstyrelsen, Region Gotland.

Dialog har också löpande förts med Post- och Telestyrelsen (PTS) och Bredbands Forum samt med mobiloperatörer etablerade på ön.

Efter det inledande mötena har följande områden behandlats i olika möten:

 1. Hur säkerställer vi att fiberutbyggnaden blir klar 2016.
 2. Etablering av hot-spots och Wlan, öppet WiFi i Visby innerstad och specialfallet Almedalen.
 3. Framtida övervakning, drift, underhåll och förvaltning av Gotlands fiber
 4. Redundans - att bygga samman våra sockennät.
 5. Robusthet - "Samhällskanal", strömförsörjning (UPSer), samhällstjänsternas krav
 6. Mobila näten - idag, imorgon. Kan vi nyttja lokala fibernäten för kompletteringar?
 7. Samverkansmodeller för framtiden.
 8. Teknik - Hur stöder tekniken samhällstjänsterna?
 9. Framtiden - öppna nät och Gotland som pilot-område för digital teknik

Målbilden

 • Slutfört fiberutbyggnaden
 • Förstärkta  mobila nät
 • Etablerat WiFi/hotspotzoner
 • Robusthet och redundans

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se