Kulturen och idrotten kan spridas

Kurser kan bedrivas i gemensamma samlingslokaler såsom bygdegårdar via videolänk.

Kultur kommer också att spridas digitalt i ökad omfattning. Samma sak gäller utbildning på alla nivåer.

Projekt bedrivs på ett antal platser på ön för att stötta kultur, fritid och idrott med hjälp av digitala uppkopplingar och tjänster.

Arbetet har skett i samverkan mellan SISU, Studieförbundet Vuxenskolan, Länsstyrelsen och Region Gotland.

Gruppen har haft ett flertal möten där intresserade lokalföreningar bjudits in för att ta fram idéer, frön, till kommande pilot-projekt.

Utvecklingsområden

Kultur, fritid, idrott

  • Skapa digitalt stödda aktiviteter i samlingslokalerna på landsbygden
  • Ta upp erfarenheter och idéer från sockenbor
  • Aktivera alla
  • Stötta lokala satsningar genom samarbete med Gotlands Idrottsförbund och Gotlands Bildningsförbund Skapa

Ökad IT-användning

  • Identifiera de som inte använder IT
  • Ta reda på orsaken
    Se på möjligheter att underlätta användningen
  • Ta fram förslag på lösningar

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se