Samverkan mellan sjukvård och omsorg

År 2030 kommer antalet personer i behov av vård och omsorg att vara markant större än idag. En del av strategin för att tillgodose detta ökade behov är att utöka och utveckla digitala tjänster för vård och omsorg, samt att digitalisera olika administrativa tjänster. En annan del av strategin är att fortsätta utveckla samverkan med Stockholms läns landsting.

Huvudmål
Hälsa, vård och omsorg är med stöd av digitalisering individanpassad och tillgänglig för alla.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Socialförvaltningens e-hälsosamordnare och hälso- och sjukvårdsförvaltningens IT-strateg.

Insatsområde 1 Hemtjänst 2030

Huvudmål: Hemtjänsten 2030 erbjuder en god och individuell omvårdnad med digitala lösningar som ett naturligt komplement till fysiska möten och omvårdnadspersonalen har tid att vara hos de kunder som behöver det.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Socialförvaltningen

Delmål 1)    Förstudie Hemtjänst 2030
Klardatum: 
2016


Delmål 2)    Hemtjänst 2030
”Hemtjänst 2030” är bilden av framtidens hemtjänst och ger en vägledning för vilka steg som ska tas för att nå dit. Projektet har redan 2020 resulterat i förändrade arbetssätt, kompetensutveckling av personalen samt utnyttjat digitalisering till att kombinera ny teknik och nya arbetsformer.
Klardatum: 2020


Insatsområde 2 Trygghetstjänster

Huvudmål: Säkra och attraktiva trygghetstjänster erbjuds till de brukare/patienter där tekniska lösningar kan vara ett komplement eller alternativ till fysiska möten.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Socialförvaltningen

Delmål 1)    Digital nattillsyn
I dag får många brukare ett nattligt besök för att kunna känna sig trygga även på natten. Digital nattillsyn innebär att brukare får nattillsyn via kamera som komplement till fysiska besök. Detta ger trygghet, ökad delaktighet och bättre nattsömn för brukaren. Ett pilotprojekt angående Digital nattillsyn har genomförts. Målet för pilotprojektet är att i samtliga fall där digital nattillsyn kan anses vara en likvärdig insats med hembesök, erbjuds brukaren digital nattillsyn.
Klardatum: 2015

Delmål 2)    Området e-hemtjänst har kartlagts
Minst fem trygghetstjänster som bör utvärderas har identifierats
Klardatum: 2018

Delmål 3)    Minst tre trygghetstjänster erbjuds och används av brukarna på Gotland
Klardatum
: 2020

 

Insatsområde 3 Förenklade ansökningar                 

Huvudmål: Att erbjuda e-tjänster som ger ökad delaktighet och förenklar ansökningsprocessen av olika tjänster inom hemtjänst, omsorg om funktionsnedsatta och inom individ- och familjeomsorgen. E-tjänsterna underlättar för såväl brukare som handläggare.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, socialförvaltningen

Delmål 1)    Minst tre e-tjänster som förenklar för brukaren att ansöka om olika tjänster är införda
Klardatum:
 2016

Delmål 2)    E-tjänster med integration till socialförvaltningens verksamhetssystem är införda
Klardatum:
 2018

 

Insatsområde 4               Ökat patientinflytande i vården     

Huvudmål: Öka patientens delaktighet och inflytande i vården genom att följa det nationella konceptet för eHälsa och införa de nationella e-tjänster som tillgängliggörs för invånarna via 1177 Vårdguiden.

Delmål 1)    Införande av Webbtidbok
Invånarna ska ges ökade möjligheter att själva kunna boka, omboka och avboka sina tider hos vården.
Klardatum: 2018

Delmål 2)    Tillgängliggörande av journalinformation 
Invånarna ska ges ökade möjligheter att själva kunna ta del av information i sin egen journal, exempelvis remisstatus eller journaltext.
Klardatum: 2020

Insatsområde 5               Vård på distans

Huvudmål: Tillgängliggöra säkra webb- eller videolösningar samt internetbaserad vård och behandling som komplement till traditionella besök, för att minska resandet för vissa patientgrupper samt erbjuda alternativa former för vård.

Delmål 1)    Patientbesök via video eller webb 
Inom lämpliga områden erbjuda patienterna möjligheten att träffa vårdpersonal eller behandlare via video/webb istället för traditionellt mottagningsbesök.
Klardatum: 2017 

Delmål 2)    Internetbaserad vård och behandling 
Inom lämpligt område erbjuda patienten möjligheten att få internetbaserad vård och behandling istället för traditionell behandling.
Klardatum: 2020

Utvecklingsområden

  • Inventera dagens tjänster
  • Implementera tjänster framtagna på nationell nivå
  • Utveckla lokala samhällstjänster

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se