Digitalt stött företagande

Företag påverkas på många sätt av digitaliseringen, bland annat när det gäller att utveckla nya produkter och tjänster. Digitaliseringen kan också bidra till en effektivare produktion, att nå nya marknader samt möjligheter att expandera och utveckla marknadsföringen och kundkontakterna.

Huvudmål 
Genom att utveckla och använda digitala lösningar bidra till tillväxt och ökad attraktionskraft för näringslivet och Gotland.

Ansvarig organisation och befattning/roll
Tillväxtansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen i samverkan med det företagsfrämjande systemet, näringslivet och utbildningssektorn.

Insatsområde 1 Kompetensutveckling och utbildning

Huvudmål: Stärkt konkurrenskraft för näringslivet genom ökad förståelse för och användning av den digitala tekniken samt tillgång till kvalificerad IT-kompetens.

Delmål 1)    Öka företagens generella IT-kompetens
En ökad generell IT-kompetens hos de gotländska företagen innebär dels stärkt konkurrenskraft för de enskilda företagen, dels bättre förutsättningar att utveckla och nyttja digitaliseringen möjligheter för hela länet. Delmålet uppnås genom att främja utbildningar för företagare till exempel inom e-handel, marknadsföring eller som digitala ”start-up paket” för nya företag.
Klardatum: 2020

Delmål 2) Öka tillgången till kvalificerad IT-kompetens.
Det behövs tillgång till kvalificerad IT-kompetens för att företag ska kunna utveckla nya digitala produkter och tjänster och kunna konkurrera, kanske på en global marknad. Delmålet uppnås genom att aktörer inom utbildningssektorn utvecklar utbudet på Gotland av IT-utbildningar. Insatser omfattar också rekrytering av kvalificerade medarbetare från fastlandet och internationellt. Företag och myndigheter kan, enskilt och i samverkan, genomföra insatser för att attrahera kvalificerad IT-kompetens och därmed stärka Gotlands attraktionskraft för den här typen av arbetskraft.
Klardatum: 2020

Insatsområde 2 Kreativ, innovativ och tillgänglig miljö

Huvudmål: Gotland erbjuder en kreativ, innovativ och tillgänglig miljö för människor och företag som vill utveckla och använda IT-lösningar i sin affärsidé eller för distansarbete.

Delmål 1)    Stärka Gotlands attraktionskraft
Stärka Gotlands attraktionskraft som plats för att starta upp och utveckla IT-företag, för företag som är beroende av kreativ och kvalificerad IT-kompetens eller för medarbetare att arbeta på distans från. Det handlar om att skapa en kreativ, innovativ och tillgänglig miljö för företagen och dess medarbetare. Utbyggnaden av bredband är ett exempel på hur distansarbete kan främjas. Det handlar också om att marknadsföra Gotland nationellt och internationellt som en attraktiv plats för dessa företag. Delmålet uppnås genom god samverkan mellan Inspiration Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland, UU Innovation, Science Park Gotland, näringslivets organisationer och andra relevanta aktörer.
Klardatum: 2020

Delmål 2)    Skapa mötesplatser och evenemang
Det är viktigt för små företag med teknisk och innovativ höjd att kunna samverka med andra företag. Genom tätare kontakt mellan företag stärks branschsamverkan och attraheras fler företag i branschen. Delmålet uppnås genom att det företagsfrämjande systemet och andra aktörer skapar mötesplatser och evenemang för företag som utvecklar och använder digitalisering som affärsidé. Ett digitalt forum bör utvecklas för samverkan mellan näringsliv, akademin och offentlig sektor, där konkreta problem och idéer kan diskuteras och projekt formas och utvecklas.
Klardatum: 2020

Delmål 3)    Offentlig sektor bidrar till en attraktiv miljö för företagande
Myndigheter bidrar till att skapa en kreativ, innovativ och tillgänglig miljö. Dels som arbetsgivare, dels genom främjandeinsatser, men också genom att i sin myndighetsutövning förenkla för företag. Som arbetsgivare behöver myndigheter attrahera IT-kompetens för att utveckla och använda egna digitala lösningar. Innovationsupphandling kan användas för att stimulera utvecklingen inom det privata näringslivet. Myndigheterna kan förenkla för företag genom att utveckla sin tillgänglighet och service, bland annat genom att erbjuda företag e-tjänster. Region Gotland avser bland annat delta i ett nationellt pilotprojekt – Verksamt.se 2.0 – som syftar till att förenkla för företagen i sina kontakter med offentlig verksamhet. Delmålet uppnås genom att myndigheter enskilt och i samverkan bidrar till en tillgänglig och attraktiv miljö för människor och företag som utvecklar och använder IT-lösningar.
Klardatum: 2020

 

Insatsområde 3 Nya idéer, innovationer och marknader

Huvudmål: Stödja företag att utveckla nya produkter och tjänster samt hitta nya marknader.

Delmål 1)    Öppna innovationsprocesser
Det krävs allt mer kunskap och kompetens för företag att hålla sig konkurrenskraftiga i dagens snabba, digitala utveckling. Ett sätt är att arbeta med det är genom så kallade öppna innovationsprocesser, som är en möjlighet för företag att utveckla nya innovativa produkter och tjänster. Öppna innovationsprocesser är beroende av transparens och öppen data, som redogörs för under delprojekt E-tjänster. Delmålet uppnås genom god samverkan mellan företag, universitet, och de företagsfrämjande aktörerna.
Klardatum: 2020

Delmål 2)    E-handelsportaler
Det pågår en snabb utveckling av e-handeln och för företag är det en möjlighet att nå nya marknader. Delmålet uppnås genom att främja gemensamma  e-handelsportaler för gotländska företag. Klardatum: 2016

 

Delmål 3)    Virtuellt byggande
Virtuellt byggande, vilket bland annat handlar om att ta fram tredimensionella modeller under ett byggprojekt, har potential att skapa effektivare byggprocesser. Delmålet uppnås genom att initiera en pilotstudie om att använda och utveckla konceptet virtuellt byggande i planering, projektering och byggande av infrastruktur och bostäder på Gotland.
Klardatum: 2016

 

 

 

Målbilden

Öka kunskapen och möjligheter till:

  • distansarbete
  • nya typer av företag
  • nya tjänster
  • nå nya marknader

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se