Framtiden levererar effektiva digitala lösningar

E-tjänster innebär tjänster som erbjuds och hanteras via digitala lösningar. Utvecklingen går mot att detta framöver kommer att vara huvudkanalen mellan offentliga organisationer och invånare, besökare, näringsliv med flera. Detta avses leda till snabbare och bättre tjänster samtidigt som resursåtgången för administration kan minskas.

Huvudmål
Huvuddelen av invånarnas, besökarnas och näringslivets[1] ”strukturerade kommunikation” (till exempel direkta ärenden) med de offentliga organisationerna sker genom e-tjänster år 2020. De offentliga aktörerna är i huvudsak Region Gotland, Länsstyrelsen samt Uppsala Universitet Campus Gotland.

Ansvarig organisation och befattning/roll
Region Gotlands IT-strateg är sammanhållande, projektgrupp med representanter för andra organisationer.

Insatsområde 1 Öppna data

Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar och som ofta publiceras i ett standardformat så informationen blir enkel att hantera. Data kan komma från offentlig sektor och privata aktörer.

Huvudmål: Genom att publicera öppna data kan den offentliga sektorn uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Det finns många entreprenörer som har idéer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till relevant, korrekt och aktuell information. Region Gotland, Länsstyrelsen samt ett antal statliga myndigheter med verksamhet på Gotland är aktuella som producenter. Prioriterat är geobaserad information.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Respektive offentlig organisation ansvarar för sina data. Insatsområdet hålls ihop av delprojektledaren för e-tjänster.

Delmål 1)    Öppna data har börjat publiceras
Klardatum: 
2015

Delmål 2)    Principbeslut om att tillhandahålla information som inte är känslig som Öppna data har fattats av respektive offentlig organisation.
Klardatum
: 2018

Delmål 3)    Öppna data finns definierade och publicerade i enlighet med delmål 2.
Klardatum:
 2020

Insatsområde 2 ”Mina Meddelanden” driftsätts vid de gotländska offentliga verksamheterna

Huvudmål: ”Mina Meddelanden” införs för ett antal typer av meddelanden. Åtagandet avser i första hand de gotlandsplacerade organisationerna Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala Universitet Campus Gotland. Syftet är att ge invånarna en digital kommunikation från den offentliga sektorn som dels är säker, dels är samlad i en digital kanal per medborgare.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Respektive offentlig organisation ansvarar för sina data. Insatsområdet hålls ihop av delprojektledaren för e-tjänster.

Delmål 1)    Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum
: 2016

Delmål 2)    Systemet är infört för minst fem meddelanden per organisation
Klardatum:
 2020

Insatsområde 3               Digital medborgardialog                     

Huvudmål: En digital medborgardialog mellan Regions Gotlands förtroendevalda och intressenterna skapas. Forum och tjänster skapas så att intressenterna ges möjlighet att både få insyn i den politiska processen och ges möjlighet att lägga förslag i och tycka till om olika frågor. Därmed skapas ökad transparens och delaktighet.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, ledningskontoret/IT-strateg samt en grupp förtroendevalda utsedd av Regionstyrelsen.

Delmål 1)    Principdokument skapas
Principdokumentet skapas kring önskad utveckling och principer som ska gälla inom området Digital medborgardialog. Dokumentet beslutas politiskt inom Region Gotland.
Klardatum: 2015

Delmål 2)    Minst två tjänster har tagits fram inom området Digital medborgardialog.
Tjänsterna har skapats inom områden där efterfrågan finns. De bidrar till en bättre dialog mellan förtroendevalda och intressenter, vilket i sin tur ger höjd kvalitet i besluten och skapar ökat förtroende mellan parterna.
Klardatum: 2016

Delmål 3)    Medborgardialogtjänster används av samtliga nämnder
Klardatum
: 2018

 [1] Sammanfattas i fortsättningen med termen intressenterna

 

 

Utvecklingsområden

  • Vilka typer av av e-tjänster skulle du gärna se att andra utvecklade?
  • Vilka typer av e-tjänster skulle du själv vilja utveckla?
  • Vad krävs för att utveckla e-tjänster?
  • Vilka e-tjänster finns idag?

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se