En satsning på metoder och pedagogik

Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar för pedagoger och elever. Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare.

Utbildning bedrivs på ön av Region Gotland, av Uppsala Universitet, av ett antal friskolor, av studieförbund mm. Denna agenda har som ambition att (i tillämpliga delar) i princip omfatta alla utförare. Det är dock upp till varje huvudman att besluta i vilken utsträckning agendan ska tillämpas. 

Huvudmål
Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Region Gotland, barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, friskolor, Uppsala Universitet, studieförbund med flera aktörer.

Insatsområde 1 Infrastruktur och hårdvara

Huvudmål: Utveckla skolans IT-infrastruktur så att digital undervisning kan ske i varje skolenhet på Gotland med hög tillgänglighet. Säkerställ att eleverna i tillräcklig omfattning ges tillgång till mobila, digitala enheter.

Delmål 1)    IT-infrastrukturen motsvarar skolans krav
Klardatum:
 2016

Delmål 2)    Alla elever har tillgång till digitala, mobila enheter i den utsträckning undervisningen kräver.
Klardatum: 2018
Måluppfyllelse av 1 - 2 mäts genom: Utvärderingsmodellen LIKA används som utgångspunkt. Årliga mätningar och utvärderingar av kapacitet och tillgänglighet sker i samråd med IT-driftorganisationen.


Insatsområde 2 Det digitalt utrustade klassrummet

Ett modernt digitalt klassrum stöder de metoder som utvecklar de framtida förmågorna som ska utvecklas. Att åskådliggöra och redovisa digitalt material på ett bra sätt kräver ny teknik som det traditionella klassrummet inte uppfyller. Möjligheten att använda alla sinnen och att interagera direkt i klassrummet är digitala styrkor. Att dela och visa information med många även utanför skolan utvecklar undervisningen.
Huvudmål: Utveckla det digitala klassrummet så att fler metoder stöds i undervisningen. Bredda förståelsen och kunskapen om digitala lärmiljöer. Det digitalt utrustade klassrummet ska ha en enhetlig standard för att pedagogerna enkelt ska kunna koppla upp sig - samma procedurer oavsett plats.
Måluppfyllelse: Mäts genom andel klassrum per huvudman som är utrustade enligt ”det digitalt utrustade klassrummet”
Klardatum: 2016

Delmål 1)    Tekniskt utrustade klassrum
Alla klassrum är tekniskt utrustade med bra hjälpmedel för ljus, ljud och nät. De tekniska hjälpmedlen följer en standard som tagits fram. Med dagens teknik är det projektorer eller Smartboards i kombination med ljudanläggning. I framtiden kan vi förvänta oss större skärmar eller annan lösning.

Delmål 2)    Stabilt, öppet och tillåtande nät
Ett stabilt öppet väl fungerande nät finns, som tillåter all kommunikation, det vill säga människa – maskin men även maskin – maskin. (Apple-TV, Airplay, trådlös skrivare etc.)

Insatsområde 3 Den digitalt stödda undervisningen

Digitaliseringen inom skolan är en strategisk skolutvecklingsfråga som leds av rektor. Tekniken ger möjligheter att individualisera undervisningen på ett helt annat sätt än idag. Digitaliseringen innebär också att läromedlen förändras. Det innebär exempelvis att pedagogen själv producerar läromedel och har möjlighet att dela med andra. Läromedelsförlagen erbjuder ett större utbud av interaktiva och digitala läromedel. Molntjänster är en del av undervisningen då man inte längre är begränsad till klassrummet och många av resurserna har flyttat ut på Internet. Eleven behöver utveckla en grundläggande IT-förståelse så att förmågan och nyfikenheten att ta till sig nyheter utvecklas.
Huvudmål: 
Att utveckla och implementera metoder för rektor och förstelärare att leda digital skolutveckling.
Måluppfyllelse: Utvärdera årligen nivån via LIKA
Klardatum: 2020

Delmål 1)    Utveckla den digitalt stödda pedagogiken
Den digitalt stödda pedagogiken bygger på tre grunder:

  • Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut.
  • Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om det aktuella ämnet
  • Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik kunna utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.


Delmål 2)   Utveckla det kollegiala lärandet
Utveckla arenor, metoder och nätverk för att stödja det kollegiala lärandet.
 

Delmål 3)    Utveckla möjligheterna att dela och skapa kursmaterial mellan kolleger.
Allt pedagogiskt kursmaterial ska vara lättillgängligt och användarvänligt.
 

Delmål 4)    Ta fram stöd för att utnyttja molntjänster i form av risk och sårbarhetsanalyser och PUL anvisningar.
 

Delmål 5)    Påbörja försök och test av ”Learning analytics” tillsammans med nationella aktörer.
 

Delmål 6)    Analysera och ta fram en lokal tillämpning av Skolverkets fördjupade anvisningar om digitalt lärande kopplat till läroplanerna 
 

Delmål 7)    Starta samarbeten med Campus Gotland och andra aktörer i programmering. Genomför pilotförsök på grundskolan.
 

Delmål 8)    Anslut till Skolfederationen, för att skapa en effektiv digital lärmiljö där elever och pedagoger via en inloggning/person ges tillgång till alla läromedel som de har licens för.
 

Delmål 9)    Gemensam inloggning till WiFi vid skolor, universitet och många andra platser genom Eduroam.
Idag finns ett samarbete mellan universitet och högskolor i hela världen där inloggningen från ett lärosäte kan användas på en mängd andra lärosäten. Om detta är tillämpbart även för övriga skolformer bör undersökas.
Klardatum: 2020
Måluppfyllelse: Utvärdera årligen nivån (LIKA)

Insatsområde 4 Nätverkande

För att främja såväl den digitala pedagogiken som förståelsen av den digitala tekniken skapas ett mänskligt nätverk som bidrar till att alla Gotlands skolor får ta del av den digitala utveckling som sker. Nätverket är drivande i att samla in, dela och sprida goda exempel och insatser. Det bedriver även gemensamma utvecklings- och kompetenshöjande projekt. Nätverket arbetar även med att kvalitetssäkra de digitala lärresurser som används. Vi följer utvecklingen i vår omvärld och hur man använder IKT praktiskt i undervisningen.
Huvudmål: Ett regionalt digitalt pedagogiskt nätverk är etablerat
Klart: 2017
Måluppfyllelse: Nätverket finns etablerat.

Insatsområde 5 IT-kunskap som en del i SFI-utbildningen

Avståndet mellan de som har IT-kompetens och de som inte har det ökar efterhand som utbildningssystemet och övriga samhället utvecklas. Detta gör att hindren växer för de som önskar utbilda sig som vuxna. Samma gäller för våra invandrare.
Huvudmål: IT-kunskap är en viktig del av den undervisning som erbjuds inom SFI-systemet.
Måluppfyllelse: IT-kunskap är en del av SFI-undervisningen.
Klardatum: 2017

Insatsområde 6 Utbildningsaktiviteter i samverkan med andra myndigheter

Andra myndigheter arbetar med frågor som intresserar skolans elever på många olika sätt. Som exempel kan nämnas Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Region Gotland, som bjuder in elever i samband med presentation av översiktsplaner och annat där samhället arbetar aktivt med IT-stöd.
Huvudmål: Samarbetet med andra myndigheter har utvecklats i samband med olika typer av samhällsplanering. Eleverna ges möjlighet att själva genomföra projekt.
Klardatum: 2016

--

Utvecklingsområden

  • Digitala hjälpmedel och e-läroböcker
  • Metod- och kompetensutveckling för pedagoger
  • Distansutbildning
  • Utbildning som syftar till att stärka genomförandet av RDA
  • Genom digital undervisning stödja skolor i glesbygden
  • Omfattar alla nivåer, från förskola till eftergymnasial utbildning

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se