Hur kan IT stödja samhällsutvecklingen?

All samhällsplanering ska utgå från en kommunikation med invånare och andra intressenter. Genom att kommunikationen även sker via digitala kanaler kan samhällsplaneringen breddas och effektiviseras. Samhällsplanering baseras i stor utsträckning på kartor. Digitaliseringen fokuserar på att göra kartorna mer tillgängliga för allmänheten.

Huvudmål
Invånare, besökare och näringsliv är delaktiga i och känner förtroende för samhällsplaneringen. Genom digitala lösningar, där fokus ligger på att öka tillgängligheten, förenkla informationen och effektivisera processerna, uppnås en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom att bredda deltagandet i samrådsprocesser och medborgardialoger, samt att genomföra riktade samarbeten med till exempel skolor och handikapporganisationer, ökar delaktigheten i och förståelsen för samhällsplaneringsprocessen.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningschefen.

Insatsområde 1 Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

Huvudmål: Ökad medborgardialog och breddat deltagande av olika grupper i samhällsplaneringsprocessen, i syfte att få större delaktighet och säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, samhällsbyggnads-förvaltningen, förvaltningschefen

Delmål 1)    Ökad digital informationsspridning
Mobila interaktiva bord/skärmar används för att visa pågående samhällsprojekt, vilket ökar den digitala informationsspridningen och intresset för samhällsplaneringens frågor.
Klardatum: 2015

Delmål 2)    Nya digitala samrådsprocesser
Region Gotland använder nya informationskanaler för samråd i planprocessen och når genom digitala lösningar ut till fler målgrupper. Detta leder till ett mer jämlikt samråd och en större bredd av deltagare.
Klardatum: 2016

Delmål 3)    Digital karttjänst för medborgardialoger
En ny karttjänst för medborgardialoger används som möjliggör kommentarer, bilder och berättelser om olika platser i länet. Tjänsten stärker medborgar-inflytandet bland grupper som vanligen inte deltar i samhällsplaneringen vilket kan leda till en förbättrad och breddad tillgång till personliga och sociala planeringsunderlag.
Klardatum: 2018

Delmål 4)    Ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen
Genom digitala lösningar har samarbetet ökat mellan skolorna och samhällsplaneringsfunktionerna vid samhällsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen. Elever och lärare får kunskap om och är direkt delaktiga i samhällsutvecklingen.
Klardatum: 2020

Insatsområde 2 Förbättrad tillgänglighet 

Huvudmål: Ökad tillgänglighet till samhällsinformation. Genom att med digitala tjänster i högre grad ge tillgång till och presentera myndigheternas information. Detta resulterar i en ökad insyn i, och kunskap om, samhällsfrågor rörande exploatering och bevarande.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningschefen

Delmål 1)    Digital översiktsplan med fördjupningar
En effektivare planeringsprocess och utökad extern dialog utvecklas genom att översiktsplanen, med fördjupningar och tematiska tillägg, finns tillgänglig digitalt.
Klardatum: 2016

Delmål 2)    Digital naturvärdeskarta
Naturvärdeskartan över Gotland presenterar öns naturvärden i ett internt handläggningssystem och en extern webbkarta, vilket underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.
Klardatum: 2016

Delmål 3)    Digitala kulturvärden
Gotlands kulturvärden presenteras i ett internt handläggningssystem och en extern hemsida, vilket underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.
Klardatum: 2016

Delmål 4)    Digital cykelplan
Cykelplanen för Visby finns framtagen i syfte att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, miljö och hälsa.
Klardatum: 2016

Delmål 5)    Digitaliserade historiska kartor
Med tillgång till digitaliserade historiska kartor över Gotland kan bebyggelseutvecklingen följas, vilket underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.
Klardatum: 2020

Delmål 6)    Prioriterade teman presenteras digitalt
För Gotland viktiga tematiska områden, som rekreation och klimatanpassning, presenteras i ett internt handläggningssystem och en extern webbkarta. Den digitaliserade informationen underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.
Klardatum: 2020

Insatsområde 3 Förenklad samhällsinformation    

Huvudmål: Invånare, besökare och näringsliv känner till och använder sina olika möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Genom mer lättförståelig information, kommunicerad i delvis nya kanaler, ökar kunskapen om samhällsplaneringsprocessen.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Samhällsbyggnadsförvaltningen, informationsansvarig

 

Delmål 1)    Ökad medvetenhet genom förenklad information 
Informationen om samhällsplanering på Region Gotlands och Länsstyrelsens hemsida är uppdaterad, likriktad och förenklad, vilket ökar medvetandet om och deltagandet i samhällsplaneringsprocessen.
Klardatum: 2016

Delmål 2)    Fler medier attraherar nya målgrupper
Aktuell samhällsinformation presenteras via moderna medier, till exempel filmer och/eller spel. Detta kan nå nya grupper och öka intresset för samhällsplanering.
Klardatum: 2016

Delmål 3)    3D-presentationer 
3D-presentationer (virtuella presentationer) används som ett naturligt verktyg i den interna exploaterings- och planeringsprocessen, i syfte att effektivisera densamma och att tydligare kommunicera förslag till exploatering och detaljplaner externt.
Klardatum: 2016

Delmål 4)    Digital tjänst för besöksmål
En tjänst med information om besöksmål, med tillhörande information om tillgänglighetsanpassning, möjliggör för fler att ta del av Gotland och öns besökmål.
Klardatum: 2017

Delmål 5)    Följ ditt ärende
En digital tjänst ger kunden möjlighet att följa sitt ärende, till exempel att lovansökan inkommit, att handlingarna är kompletta, var i granskningskedjan ärendet befinner sig och slutligen att ärendet är klart. Tjänsten ger kunden insyn i processen och underlättar handläggningen.
Klardatum: 2018

--

Utvecklingsområden

  • Öka möjligheterna till delaktighet i samhällsplaneringen
  • Utveckling av kartstödd information, GIS

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se