Gruppen digital fritid, kultur och idrotts resultat

Huvudmål:

Fibernätet ska vara lokalt utgångspunkt för att tillsammans skapa nya former för aktiviteter
inom fritid, kultur och idrott


Insatsområde: Skapa goda exempel
För att få igång en bred verksamhet runt om på ön är det centralt att det kommer igång
några grupper som kan fungera som goda exempel (piloter) för hur andra lokala grupper
kan gå vidare.


Huvudmål:
Idrotts-, kulturutövning och annan fritidssysselsättning kan göras i nya spännande
former med det digitaliserade gemensamma rummet som grund.


Delmål 1: Tre piloter
Minst tre lokala pilotprojekt spridda över ön genomförs. Målsättningen är att visa på
möjligheterna till lokalt baserad användning av den digitala tekniken.


Aktiviteter:
    •    Det projekt som startat i samarbete mellan Gotlands Idrottsförbund/Sisu, Studieförbundet Vuxenskolan, Region Gotland och Länsstyrelsen 2014, fullföljs
    •    Nya idéer i lokalsamhället fångas upp i detta projekt för att undvika dubbelarbete framöver
    •    De intresserade grupperna som fångats upp under hösten 2014 ska genomföra sina planer under 2015


Måluppfyllelsen:
Minst tre piloter genomförs


Klardatum:
2015


Delmål 2: Piloter med geografisk samverkan
Minst tre lokala pilotprojekt spridda över ön genomförs. Målsättningen är att visa på
möjligheterna till lokalt baserad användning av den digitala tekniken, specifikt inom
områdena idrott, kultur och unga och gamla. Särskild vikt läggs vid jämställdhet.


Aktiviteter:
    •    De lokala grupperna samverkar med idrotts- och bildningsförbunden och med kultur-
och fritidsförvaltningen för att ta fram minst en  pilot inom vardera området
    •    I varje pilot ska minst tre föreningar/grupperingar från olika geografiska områden delta,
varav minst en ska vara på Gotland.


Måluppfyllelse:
Minst tre piloter genomförs


Klardatum:
2015-2016

Delmål 3:

För att kunna genomföra digitalt stödda aktiviteter i gemensamma lokaler krävs råd och
riktlinjer för tekniken. Det underlättar om de praktiska lösningarna kring den digitala
användningen följer samma mönster över hela ön.

Aktiviteter:

    ​I bred samverkan tas förslag till riktlinjer för tekniklösningar fram.
    Möjligheter till delade hårdvaror och resurser, mobila klassrumsuppsättningar, undersöks.

Måluppfyllelse:

Riktlinjer finns och frågan om ”klassrumsuppsättningar” att hyra är löst.

Klardatum:

2015

Delmål 4:

För att kunna genomföra digitalt stödda aktiviteter i gemensamma lokaler krävs att de
gemensamma rummen är utrustade med tekniklösningar. Tekniken ska inte hindra
gemenskapen.

Aktiviteter:

    Efter det arbete som gjorts i tidigare delmål utrustas utvalda gemensamma rum med
    utrustning.

Måluppfyllelse:

De utvalda gemensamma rummen har utrustning som gör det möjligt att utveckla nya
kreativa möten, lokalt, nationellt och internationellt.

Klardatum:

2016

Ansvarig organisation och befattning/roll:

Lokala grupper, föreningar och bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen.

Horisontella mål:

Inom detta område finns stora möjligheter att öka jämställdheten och integrationen ända ut i lokalsamhället. Själva fiberutbyggnaden har präglats av äldre män. Att skapa aktiviteter där den digitala tekniken kommer till bred användning skapar intresse och öppnar möjligheter hos alla andra grupper i samhället.

Genom att på distans delta i aktiviteter, kan mycket resande sparas in och därmed minskar
miljöpåverkan.

Utvecklingsområden

Kultur, fritid, idrott

  • Skapa digitalt stödda aktiviteter i samlingslokalerna på landsbygden
  • Ta upp erfarenheter och idéer från sockenbor
  • Aktivera alla
  • Stötta lokala satsningar genom samarbete med Gotlands Idrottsförbund och Gotlands Bildningsförbund Skapa

Ökad IT-användning

  • Identifiera de som inte använder IT
  • Ta reda på orsaken
    Se på möjligheter att underlätta användningen
  • Ta fram förslag på lösningar

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se