Gruppens resultat

Huvudmål:

Fiber- och mobila nät Gotland ska vara redundanta och robusta (trafiken kan vändas, om nätet t ex grävs av) och allmänt tillgängliga att de kan bära framtida digitala tjänster.

 

Insatsområde 1: Alla Gotland ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber 2016.

 

Huvudmål: Färdigställande av fibernätets utbredning på hela ön.

 

Delmål 1:  Färdigställande av fibernäten på landsbygden

 

Aktivitet:

 • Grävning, kanalisation och fibrering slutförs enligt de lokala föreningarnas avtal med
  entreprenörer eller med marknadens aktörer. Näten tas i bruk enligt föreningarnas avtal
  med tjänsteleverantörer.

 

Måluppfyllelsen: Antal färdigbyggda lokala nät på landsbygden – ska omfatta 92 socknar.

 

Klardatum: 2016

 

Delmål 2:  Färdigställande av fibernäten i Visby

 

Aktivitet:

 • Grävning, kanalisation och fibrering slutförs enligt de lokala föreningarnas avtal med
  entreprenörer eller med marknadens aktörer. Näten tas i bruk enligt föreningarnas avtal
  med tjänsteleverantörer.

 

Måluppfyllelsen: Hela Visby, inklusive innerstan, ska ha fibernät.

 

Klardatum: 2016

 

Delmål 3:  Kopparnätet ska vara avvecklat och Gotland ska vara en kopparfri ö så snart

Skanova har möjlighet att genomföra detta.

 

Aktivitet:

 • Utbyggnad av fast mobilt bredband genomförs
 • Avveckling av kopparnäten sker efter det att fiberutbyggnaden lokalt är genomförd
 • Samråd före avveckling ska mellan Skanova och Region Gotland för att säkerställa en trygg övergång till digitala trygghetslarm

 

Måluppfyllelsen: En kopparfri ö.

 

Klardatum: 2020

 

Insatsområde 2: Bygga ett reduntant och robust, öppet och operatörsneutralt samhällsnät.

 

Sockennäten ska användas för utbyggnad av ett redundant fibernät som skapar en
robusthet
som kan bära framtida samhällstjänster.

 

Delmål 1: Bygga samman de lokala näten till en redundant slinga (där trafiken kan vändas åt olika håll).

 

Aktivitet:

 • Grävning och fibrering i samverkan med lokala nätägare och marknadsaktörerna

 

Måluppfyllelsen: Gotland ska ha en fiberslinga som stärker upp de delar av ön där Skanova

inte har en redundans.

 

Klardatum: 2017

 

Delmål 2: 

Gotland ska vara först i världen med att ha ett öppet och marknadsneutralt samhällsnät,
samtidigt fungerande som reduntant slinga för marknadens parter, för att trygga framtida
digitala framtidstjänster.

 

Aktivitet:

 • Förhandlingarna mellan Region Gotland/Länsstyrelsen och PTS slutförs för att skapa en modell för hur ett öppet samhällsnät ska vara utformat.
 • Förhandlingarna mellan ovanstående parter, marknadsaktörer och lokala nätägare slutförs för att säkra tillgängligheten i näten.
 • Genomföra ljussättningen.

 

Måluppfyllelsen: Den redundanta fiberslingan ska vara ljussatt och anslutet till

kopplingsnoderna mot fastlandet.

 

Klardatum: 2017

 

Delmål 3:  

Framtida digitala samhällstjänster ställer höga krav på stabilitet i elnätet. För att

överbrygga elavbrott ska telestationer ha reservkraft (UPS). Användare av samhällets trygghetstjänster ska få hjälp med att skaffa och installera UPS:er i hemmen.

Aktivitet:

Tillsammans med Post- och Telestyrelsen, PTS, ta fram regler för hur lång tid en telestation

måste kunna fungera vid ett elavbrott.

Tillsammans med Post- och Telestyrelsen, PTS, ta fram riktlinjer för hur lång tid ett

reservbatteri (UPS) bör fungera i hemmet om man har en trygghetstjänst.

 

Måluppfyllelsen: PTS har tagit fram regler och riktlinjer.

 

Klardatum: 2017

 

Insatsområde 3: Det mobila nätet på Gotland ska stärkas.

 

Huvudmål: 

Det mobila nätet ska året runt ha kapacitet nog för såväl telefoni som mobilt surfande

över hela ön.

 

Delmål 1:  Det ska finnas trådlösa nät i Visby innerstad.

 

Aktivitet:

 • Skapa en permanent trådlös lösning för Almedalsveckan.
 • Skapa ett öppet wifi-nät i Visby innerstad, som inte får konkurrera med utbyggnaden av
  fibernätet i innerstan.

 

Måluppfyllelsen: Det finns kapacitetslösningar som ska räcka för Almedalsveckan och ett

öppet wifi-nät i Visby innerstad.

 

Klardatum: 2015

 

Delmål 2: 

De lokala näten kompletteras med hotspots och WLAN för att stärka möjligheterna att
utnyttja digitala tjänster mobilt där det mobila nätet är svagt och för att göra punktinsatser
vid event eller specifika turistmål.

 

Aktivitet:

 • Ta fram utrustningspaket och anslutningsmodeller.
 • Ta fram och finansiera två ”event-vagnar”, mobila hotspots som kan sättas upp vid t ex
  ett idrotts-/kulturevenemang.

 

Måluppfyllelsen: Det ska finnas ett antal hotspots uppsatta med spridning på ön, främst i

områden där de mobila näten är svaga. Det ska finnas ”event-vagnar”.

 

Klardatum: 2017

 

Delmål 4: Gotland ska vara pilotområde för framtida mobila satsningar, t ex 5G.

 

Aktivitet:

 • Fortsatt dialog mellan bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen
  tillsammans med lokala fiberföreningar och marknadsaktörerna, samt PTS.

Måluppfyllelsen: Gotland ska ligga i täten för nya tekniker och 5G-utbyggnaden.

 

Klardatum: 2017-2020

 

Insatsområde 4: Ett samverkansparaply mellan Gotlands fiberaktörer ska skapas

 

Huvudmål:

Ett samverkansorgan för övervakning, drift, underhåll och utveckling av Gotlands fibernät.
Samverkansorganet måste omfatta samtliga aktörer som driver fibernät på Gotland.

 

 

Delmål 1: 

Ett samverkansorgan etableras med utgångspunkt från arbetet som bedrivits i 

Bredbandsgruppen för RDA där bredbandsansvariga på Region Gotland och

Länsstyrelsen tillsammans med lokala fiberföreningar och marknadsaktörerna deltagit.

 

Aktivitet:

 • Beslut om samverkansform.
 • Beslut om finansieringsmodell.
 • Framtagande av stadgar som säkerställer att alla parter ska kunna delta och att Gotland ska
  kunna ha öppna nät med många aktörer även i framtiden.
 • Bildandet av samverkansorganet.

 

Måluppfyllelsen: Ett samverkansorgan är bildat.

 

Klardatum: 2015

 

Ansvarig organisation och befattning/roll:

Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen i samverkan med lokala
fiberföreningar, marknadsaktörerna och Post- och Telestyrelsen.

 

Horisontella mål:

Samtliga satsningar inom området bredbandsutbyggnad görs med stor hänsyn till miljövärdena, (natur och kulturmiljövärden).

Övergången till fiber och mobila nät ger förutsättningar för energibesparingar genom att
människor och aktiviteter blir mer platsoberoende.

 

Avvecklingen av kopparnätet på hela Gotland innebär en kraftig energibesparing.
Området bredband är mångfaldsneutralt.

Målbilden

 • Slutfört fiberutbyggnaden
 • Förstärkta  mobila nät
 • Etablerat WiFi/hotspotzoner
 • Robusthet och redundans

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se