Ökad IT-användning

Merparten av befolkningen använder idag IT och Internet. Samtidigt står cirka en miljon människor utanför. Eftersom IT kommer att bli huvudingången till såväl samhällstjänster som till fritidsaktiviteter är det angeläget att öka användningen. Samhället behöver därför bidra till att ge fler människor möjlighet och skapa intresse för att använda digitala kanaler och redskap.

Huvudmål
Alla på Gotland har möjlighet att tillgodogöra sig digitala samhällstjänster och kan nyttja det digitala utbudet för gemensamma upplevelser. En större andel av befolkningen har börjat nyttja detta utbud.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen.

Insatsområde 1  Nya digitala kanaler för samhällsinformation

Huvudmål: Alternativa digitala kanaler (t ex smart-TV) för samhällsinformation utreds.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Bredbandsgruppen som etablerats i samband med framtagningen av den Regionala Digitala Agendan.
Klardatum: 2015


Insatsområde 2 Fler och mer attraktiva ingångar för de som valt bort datorn

Huvudmål: Fler och mer attraktiva digitala ingångar med en kombination av ämnen och teknik har skapats för dem som tidigare valt bort datorn. Detta har lett till att en ökad andel av befolkningen nu nyttjar utbudet och möjligheterna.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland och Länsstyrelsen, bredbandsansvariga på respektive myndighet tillsammans med andra aktörer och lokala grupper.

Delmål 1:     Kartläggning har genomförts
Studie av hur gruppen ser ut samt identifierat ett antal möjliga digitala ingångar.
Klardatum: 2015

Delmål 2:     Ett antal digitala ingångar har skapats
Dessa har börjat användas utifrån huvudmålet.
Klardatum: 2018

Insatsområde 3 Gemensamma lokaler med enhetliga tekniklösningar

Huvudmål: Det finns gemensamma lokaler som är utrustade med enhetliga tekniklösningar där det genomförs digitalt stödda aktiviteter.

Delmål 1:     Tre klassrumsuppsättningar
Det finns minst tre ”klassrumsuppsättningar” som kan hyras in för gemensamma övningar.
Klardatum: 2016

Delmål 2:     En uppkopplad lokal i varje socken
Det finns fiberuppkoppling, projektor och minst en dator tillgänglig i minst en gemensam lokal i varje socken.
Klardatum: 2018

 

Insatsområde 4 Goda exempel på IT-stödda projekt för folkbildning, kulturutövning eller idrott

Huvudmål: Goda exempel har framtagits och genomförts i syfte att locka till ökad IT-användning enskilt och gemensamt.
Måluppfyllelse mäts genom: mätning av andel av den gotländska befolkningen som använder IT.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland och Länsstyrelsen, bredbandsansvariga på respektive myndighet tillsammans med andra aktörer och lokala grupper.

Delmål 1:     Tre olika pilotprojekt är genomförda
Minst tre pilotprojekt är genomförda med olika ämnesinriktning, t ex folkbildning, kulturutövning eller idrott. Det handlar om form, innehåll och teknik. Projekten sker lokalt, samordnat och parallellt på flera platser på ön, med stöd av kunniga ungdomar, mentorer och inspiratörer.
Klardatum: 2015

Delmål 2:     Struktur för förvaltning och utveckling
En lokal struktur skapas för att förvalta och utveckla de IT-stödda lösningarna, som bland annat tagits fram inom pilotprojekten.
Klardatum: 2020

 

 

För att uppnå ökad delaktighet är målet att en hög andel av befolkningen ska använda IT och internet.

Olika insatser genomförs, bland annat via biblioteken som en fortsättning av Digidelprojektet, för att nå målet.

Arbetet har genomförts tillsammans med intresserade personer från socknarna, representanter för Fibernät Gotland, marknadens aktörer, Länsstyrelsen och Region Gotland.

Deltagarna har träffats vid ett par tillfällen och haft en "brain-storming" kring möjligheter för att säkerställa att alla i framtiden skall kunna ta del av digitala samhällstjänster.

Arbetet har kompletterats med en enkätundersökning, via de lokala fiberföreningarna, för att direkt fråga målgruppen om varför de inte är intresserade och vad som ev .skulle kunna intressera dem.

Utvecklingsområden

Kultur, fritid, idrott

  • Skapa digitalt stödda aktiviteter i samlingslokalerna på landsbygden
  • Ta upp erfarenheter och idéer från sockenbor
  • Aktivera alla
  • Stötta lokala satsningar genom samarbete med Gotlands Idrottsförbund och Gotlands Bildningsförbund Skapa

Ökad IT-användning

  • Identifiera de som inte använder IT
  • Ta reda på orsaken
    Se på möjligheter att underlätta användningen
  • Ta fram förslag på lösningar

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se