Arbetsgruppens resultat - Ökad IT-användning

Huvudmål:

Alla på Gotland ska ha möjlighet att tillgodogöra sig digitala samhällstjänster i
framtiden.

Insatsområde: Alla skall kunna tillgodogöra sig digitala samhällstjänster

Det finns ett antal människor som idag medvetet väljer bort datorn. De är relativt få och tillhör ofta den äldre delen av befolkningen.

De unga, som inte använder datorer, har oftast gjort ett aktivt val att inte vilja använda dator i hemmet, men många använder den i arbetslivet.

Digitala vägar till denna grupp ska identifieras så att de kan tillgodogöra sig framtida samhällstjänster.

Huvudmål:

Det ska finnas tillgång på kunskap om de alternativa digitala vägarna så att även denna grupp kan tillgodogöra sig samhällstjänster. Unga människors kunskap tas tillvara.

Aktiviteter:

    Alternativa digitala kanaler (t ex smart-TV) med en överföringskapacitet som motsvarar det krav som samhällstjänster kommer att ställa, sammanställs.
    Identifiera individerna och fånga deras intresseområden för att hitta lämpliga ingångar till en bredare användning av digitala medier
    Mentorer erbjuds.
    Gemensam utbildning kopplas lämpligtvis till området Digital fritid, kulturoch idrott.
    Unga personer engageras som mentorer och inspiratörer.

Måluppfyllelse:

Minst tre pilotområden (ämnesmässigt) genomförs

Klardatum:

2015

 

Insatsområde: Digitalt lärande för alla

Många som idag har datorer känner ändå en viss villrådighet inför vilka möjligheter den digitala tekniken faktiskt kan erbjuda. Denna grupp omfattar alla åldrar. Gruppen saknar idag ofta möjligheten att förbättra sina kunskaper. Unga människors kunskap tas tillvara.

Huvudmål:

Alla som är intresserade ska ha möjlighet att utveckla sina kunskaper och sitt intresse för den digitala teknikens möjligheter.

Aktiviteter:

    Identifiera individerna och fånga deras intresseområden för att hitta lämpliga ingångar till en bredare användning av digitala medier
    Mentorer erbjuds
    Unga personer engageras som mentorer och inspiratörer
    Gemensam utbildning kopplas lämpligtvis till området Digital fritid, kultur och idrott, men framför allt inom områden som denna grupp själva identifierar som intressanta.

Måluppfyllelse:

Minst tre pilotområden (ämnesmässigt) genomförs

Klardatum:

2015

Ansvarig organisation och befattning/roll:

Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer och lokala grupper.

Horisontella mål:

Inom detta område finns stora möjligheter att öka jämställdheten och integrationen ända ut i lokalsamhället. Att skapa aktiviteter där den digitala tekniken används skapar intresse och öppnar möjligheter hos alla andra grupper i samhället.

Genom att på distans tillgodogöra sig samhällstjänster, kan mycket resande sparas in och därmed minskar miljöpåverkan.

Utvecklingsområden

Kultur, fritid, idrott

  • Skapa digitalt stödda aktiviteter i samlingslokalerna på landsbygden
  • Ta upp erfarenheter och idéer från sockenbor
  • Aktivera alla
  • Stötta lokala satsningar genom samarbete med Gotlands Idrottsförbund och Gotlands Bildningsförbund Skapa

Ökad IT-användning

  • Identifiera de som inte använder IT
  • Ta reda på orsaken
    Se på möjligheter att underlätta användningen
  • Ta fram förslag på lösningar

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se