Horisontella mål

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Den service gotlänningarna erbjuds ska vara jämställd. Möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga, oberoende av om gotlänningen är kvinna eller man. När vi talar om jämställdhet, jämlikhet och mångfald i den digitala agendan utgår vi från de nationella och regionala målen. Vi vill med den regionala digitala agendan bidra till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Den regionala digitala agendan vill bland annat skapa och utveckla digitala verktyg inom skolan som gynnar flickors och pojkars möjligheter till yrkes- och utbildningsval. Det kan bidra till val baserade på intressen mer än könsbundna traditionella val. Den digitala tekniken ger också ökade möjligheter till information och dialog oavsett språk och kultur. Digitala tjänster och förmedlade upplevelser genom digital teknik underlättar för alla att delta i undervisning, kultur- och idrottsaktiviteter samt samhällsdialog och debatt.

Miljömässig hållbarhet
Region Gotlands initiativ och åtagande med Ekokommun Gotland involverar alla på Gotland. Utmaningen är att i bred samverkan nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt på Gotland till år 2025.

Den regionala digitala agendan bidrar till miljömässig hållbarhet. Med digitala metoder och tjänster minimerar vi transporter och papperskonsumtion. Människor och aktiviteter blir mer platsoberoende vilket gynnar miljön genom minskat resande.

Social hållbarhet
Det övergripande målet för det folkhälsopolitiska området på Gotland är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Två målområden är prioriterade: delaktighet och inflytande samt livsmiljö och levnadsvanor.

Den digitala agendan kan bidra till att dessa mål uppnås. Genom ökad IT-användning kan invånarna göras delaktiga i ett socialt sammanhang. De ges möjlighet till att i det gemensamma digitala rummet få möjlighet till att utöva fritidsaktiviteter, digitalt förmedlade kulturupplevelser och digitalt stödd idrottsutövning. Det ökar också möjligheterna att inhämta gemensam kunskap för fler. Enkla och intuitiva e-tjänster ger ett ökat antal personer möjlighet att kommunicera med den offentliga sektorn.
 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se