Gotland är bäst i Sverige på bredbandstillgång för landsbygden

I Gotlands län har nära 44 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till (= möjlighet att beställa) fiber 2014, vilket innebär att vi ligger på första plats av Sveriges 21 län. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Bredbandskartläggning 2014.

Denna nivå har Gotland uppnått på fem år, 2010 saknades fiber helt på öns landsbygd. Gotlands län har haft den snabbaste ökningstakten i fiberutbyggnaden sedan dess både för landsbygd och för tätorter. Med tanke på alla pågående sockenprojekt på Gotland kommer Gotland troligen att närma sig täten även när det gäller tätorterna och därmed totalen inom två år.

En framgångsfaktor för en stark fiberutbyggnad har visat sig vara att lokala aktörer arbetar med utbyggnaden, vilket även varit modellen för Gotland. Gemensamt för de län och kommuner som lyckats bra med fiberutbyggnaden i Sverige är också att de ofta arbetar aktivt med frågan, inte minst med samverkansfrågor eftersom många aktörer är inblandade. Gotland har tagit fram en bredbandsstrategi och har en bredbandskoordinator som arbetar aktivt med frågan. Bredbandsutbyggnaden och projekt kopplade till den är en central del av den gotländska Regionala Digitala Agendan, som kommer att fastställas av Länsstyrelsen och Region Gotland under året. Det offentliga stödet på Gotland har uppgått till 26 miljoner kronor och huvuddelen av pengarna kommer från Landsbygdsprogrammet. Region Gotland och Länsstyrelsen har haft en medveten strategi om hur de offentliga medlen ska användas.

– Det är väldigt positivt att se det här resultatet av vårt goda samarbete. Samarbetet har skett mellan sockenfibergrupper, fiberleverantörer, grävföretag samt företrädare för Region Gotland, Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Fiberprojektet är stort och har pågått i flera år, säger Anne Ståhl Mousa, projektledare för bredbandsdelen av Regional digital agenda.

– Resultatet är inte bara fiber över hela ön utan även ett kunskapslyft hos större delen av befolkningen vilket sannolikt kommer att underlätta vid introduktionen av de många digitala tjänster som vi lyfter fram i den Regionala Digitala Agendan. Faktum är att många redan frågar efter dem.

Ur fiberperspektiv är detta bara början. Nästa steg är att stärka robustheten, bygga redundans, bygga WiFi och stärka mobilnätet, avslutar Anne Mousa Ståhl.

Den Regionala Digitala Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att samhällets befintliga resurser ska kunna användas bättre. Den omfattar ett antal områden där IT ska användas på nya och smartare sätt.

De sju strategiska områdena som ingår i den gotländska regionala digitala agendan är:

1. Digitalt stött företagande

2. e-tjänster

3. Bredbandsutbyggnad

4. Ökad IT-användning

5. e-hälsa

6. Digitalt stödd samhällsplanering

7. Digitalt stödd utbildning

Bakgrund
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Målet är bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.

För mer information
Anne Ståhl Mousa, IT-strateg, bredbandsansvarig, Region Gotland
Tfn: 0498- 26 34 44, e-post: lummelunda@icloud.com

Gunilla Lexell, Bredbandskoordinator, Länsstyrelsen
Tfn: 010-223 92 61, e-post: gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

Hans Lyttkens, IT-strateg, projektledare Regional Digital Agenda
Tfn: 0498-268100, e-post hans.lyttkens@gotland.se

www.digitalagotland.se
www.bredbandgotland.se

Gotlands län

43,98%

Västerbottens län

37,04%

Kronobergs län

30,82%

Jämtlands län

21,05%

Västra Götalands län

15,99%

Norrbottens län

15,89%

Hallands län

15,50%

Värmlands län

15,20%

Östergötlands län

14,64%

Jönköpings län

14,62%

Örebro län

12,84%

Blekinge län

10,49%

Gävleborgs län

9,41%

Västernorrlands län

8,36%

Södermanlands län

7,45%

Dalarnas län

5,26%

Stockholms län

5,00%

Uppsala län

4,71%

Västmanlands län

4,62%

Skåne län

4,32%

Kalmar län

3,48%

 

Vänliga hälsningar

Mimmi Gibson

Kommunikationsansvarig

Landshövdingens stab

Länsstyrelsen i Gotlands län

621 85 Visby

010-223 93 33

www.lansstyrelsen.se/gotland

Målbilden

  • Slutfört fiberutbyggnaden
  • Förstärkta  mobila nät
  • Etablerat WiFi/hotspotzoner
  • Robusthet och redundans

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se