Principiella utgångspunkter för den gotländska agendan

Fyra principer har varit viktiga utgångspunkter vid framtagandet av agendan:

  • Digitaliseringen ska utgå ifrån medborgarnas behov och sätta behoven i centrum
  • Digitaliseringen ska effektivisera och underlätta för alla parter
  • Digitaliseringen ska värna den personliga integriteten och tillgodose högt ställda krav på informationssäkerhet
  • Digitaliseringen ska ge förutsättningar för utveckling och ökad kvalitet
     

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se