Gotland står sig väl i PTS utvärdering av de regionala agendorna som nu presenterats

Danska företaget Ramböll har för Post- och Telestyrelsens (PTS) räkning genomfört en uppföljning kring framtagandet och innehållet i de digitala agendor som tagits fram i Sverige.

Rapporten omfattar både en bred nationell genomgång och en beskrivning av Gotland.

Gotland står sig väl vid en nationell jämförelse inte minst genom att framtagandet av agendan skett med ett brett deltagande, förankringen är stark genom att agendan antagits av så väl Länsstyrelsen som region Gotland samt att agendan pekar mot konkreta delprojekt.

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se